เกษตรกรปลูกปาล์มยิ้มออก หลังรัฐบาลไฟเขียวตั้งกองทุนปาล์มฯ ย้ำแนวทางชัด ไม่แทรกแซงราคา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เตรียมความพร้อมหลังรัฐบาลเห็นชอบให้ตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ภายใต้ร่าง พรบ.ปาล์มน้ำมันฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบสู่เสถียรภาพอย่างยั่งยืน ย้ำหลักสำคัญ ไม่ใช้เงินกองทุนฯ ไปแทรกแซงราคาทำลายกลไกตลาด พร้อมรุกการดำเนินงานทันทีที่ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันฯ ผ่าน ครม. และมีผลบังคับใช้

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบจัดตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการวิจัยพัฒนาให้อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มมีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างความมั่นคง และเกิดความยั่งยืน

กองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม จะบริหารกองทุนโดยคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยกำหนดโครงสร้างการบริหารตามพระราชบัญญัติทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีเลขาธิการ สศก. เป็นประธานกรรมการ มีผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการ นอกจากนี้ ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 3 คน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน  กฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผู้แทน สศก. เป็นกรรมการและเลขานุการ

แนวทางการดำเนินกองทุน จะให้การสนับสนุนเงินทุนในการวิจัยและพัฒนา และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการแปรรูปของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม สนับสนุนทุนสงเคราะห์ปลูกทดแทนปาล์มน้ำมันและพืชทดแทนอื่นในพื้นที่เดิม ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  สร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยหลักสำคัญของกองทุนฯ จะไม่ใช้เงินของกองทุนฯ ไปแทรกแซงราคา ซึ่งจะเป็นการทำลายกลไกตลาด

สำหรับการดำเนินงานกองทุนฯ จะสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติกำหนด และตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มมีศักยภาพ โดยมีเป้าหมาย คือ 1. เพิ่มศักยภาพในการผลิตและให้อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  โดยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เปอร์เซ็นต์น้ำมัน และลดต้นทุนการผลิต 2. เพิ่มปริมาณและช่องทางการใช้น้ำมันปาล์มให้เพิ่มขึ้น 3. พัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม  เช่น อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล

อย่างไรก็ตาม กองทุนปาล์มน้ำมันฯ ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน คือ ผู้ประกอบการ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ในการสนับสนุนส่งเงินสมทบให้กองทุนฯ เพิ่มเติมเงินประเดิมจากรัฐบาลเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ซึ่งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม นับเป็นหัวใจสำคัญของร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม  ซึ่งร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันฯ เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆ นี้ ซึ่งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและและเข้าสู่กระบวนการพัฒนากฎหมายเพื่อให้    มีผลบังคับใช้แล้ว จะสามารถผลักดันให้มีการดำเนินตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ได้ต่อไปอย่างเต็มที่