ปลูก “หญ้าเนเปียร์แทนข้าวโพด” ลดการเผาพื้นที่เกษตร

เชียงใหม่หนุนเกษตรกร อำเภอแม่แจ่ม ปลูกหญ้าเนเปียร์แทนข้าวโพด ลดการเผาป่า ชี้เป็นพืชเศรษฐกิจให้พลังงาน ด้าน SCG เตรียมรับซื้อตันละ 1,800-2,200 บาท

ครูสาวเมืองสุพรรณฯ ปลูกหญ้าเนเปียร์ เสริมรายได้ เก็บเกี่ยวไม่ทันขาย ตลาดมีความต้องการสูง - เส้นทางเศรษฐี

นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) ดำเนินโครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานระบบนิเวศการลงทุนพืชพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ข้าวโพด) ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

หญ้าเนเปียร์ อาหารสัตว์โปรตีนสูง ช่วยลดต้นทุน ดูแลง่ายโตเร็ว

โดยเป็นการขยายผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการร่วมกันจนประสบผลสำเร็จที่จังหวัดสระบุรี และขยายผลมายังอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกหญ้าเนเปียร์เป็นทางเลือกแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องต้นทุนค่าขนส่ง

แต่ทาง SCG ยินดีให้การสนับสนุนตามนโยบายขององค์กรที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน โดยรับซื้อหญ้าเนเปียร์ที่มีอัตราความชื้นไม่เกิน 35% ในราคาตันละ 1,800-2,200 บาท นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในอำเภอแม่แจ่ม รองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเพาะปลูกในพื้นที่ คาดว่าจะมีน้ำเข้าถึงกว่า 1 แสนไร่ ในระยะเวลา 5 ปี

สำหรับหญ้าเนเปียร์เป็นพืชพลังงานที่มีศักยภาพสูง ปลูกง่าย ระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 3-4 เดือน ต่างกับการปลูกข้าวโพดที่ใช้ระยะเวลาปลูกนาน จึงทำให้สามารถคืนทุนและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เร็วขึ้น ประกอบกับเมื่อปลูกแล้วจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่อเนื่องนาน 10-15 ปี จึงเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน และที่สำคัญไม่ต้องเผาพื้นที่เกษตรเพื่อทำการเพาะปลูกบ่อยครั้ง ถือเป็นการปลูกพืชแบบไร้ไฟ และช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดรับกับนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่