เมืองจันท์เดินหน้าพัฒนาเด็กปฐมวัย ยึดหลัก “2 พันธกิจ 7 ยุทธศาสตร์”-ตั้งเป้า 5 ปี เห็นผล

ภายหลังการประกาศนโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดจันทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ โดยกำหนดตัวชี้วัดให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และได้กำหนดแผนการลงทุนพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โดยมุ่งเน้นการสร้างเด็กปฐมวัยให้เป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งทักษะทางสมอง และทักษะทางสังคม

จังหวัดจันทบุรี ขอประกาศนโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดจันทบุรี เพื่อแสดงถึงความพร้อมปักธงเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยตั้งเป้าหมายภายใน 5 ปี (2560-2564) เด็กปฐมวัยจังหวัดจันทบุรีจะต้องมีความสมบูรณ์ทั้งสมอง กาย ใจ และสังคมที่ดี ภายใต้ 2 พันธกิจ คือ 1. สร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน โรงเรียน หน่วยบริการและเครือข่ายการทำงาน และ 2. พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ด้านเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบทครอบครัวและสังคม”

สำหรับการพัฒนาขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับชาติ เพื่อมาขับเคลื่อนการพัฒนาและดูแลเด็กปฐมวัยตั้งแต่ระดับกลไกจังหวัดสู่ระดับท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ใน 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการที่พัฒนาหญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด และเด็กปฐมวัย 2. การจัดการให้เด็กเข้าถึงระบบบริการและสวัสดิการทางด้านสาธารณสุขและการศึกษา 3. การพัฒนาระบบและกลไกจังหวัดในการจัดการติดตามและประเมินผล 4. การพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เด็กมีสมอง กาย ใจและสังคมที่ดี 5. การพัฒนาระบบข้อมูลเด็กปฐมวัย 6. การศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 7. การสร้างการมีส่วนร่วมในการผลักดันและพัฒนาข้อเสนอนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560