สวนยางขอลดเก็บค่าเซส

สำหรับความคืบหน้าเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางการเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคายางผันผวนและตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) ประชุมคณะกรรมการ สยยท.และผู้เกี่ยวข้องด้านยางพารา เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ ได้ข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายกรัฐมนตรีใช้ มาตรา 44 ปลดผู้ว่าการ กยท.และคณะกรรมการ กยท.เนื่องจากบริหารงานผิดพลาด พร้อมให้สรรหาผู้ว่าการคนใหม่ที่เป็นมืออาชีพ มีความรอบรู้ยางพารามาแก้ปัญหา

นายอุทัย กล่าวว่า นอกจากนั้นในแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นกรณีเร่งด่วน นายกฯ ควรสั่งให้ กยท.ลดอัตราจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งออก (เซส) เป็นการชั่วคราว จาก 2 บาท ต่อกิโลกรัม (กก.) เป็น 1.40 บาท เท่ากับมาเลเซีย นอกจากนี้ ขอให้รัฐบาลสนับสนุนหน่วยงานราชการใช้ยาง อาทิ สร้างสนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น และอื่นๆ แต่กระทรวงคมนาคมยังดำเนินการอย่างไม่เป็นรูปธรรม ควรสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศให้ตรงกันทุกพื้นที่เป็นตัวเลขเดียวกัน และการกำหนดต้นทุนการผลิตยางแตกต่างกัน ควรมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รับผิดชอบตัวเลขให้คิดจากฐานเดียวกันและใช้เป็นตัวเลขเดียวกันทั้งประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน