ซินเจนทาร่วมแสดงเทคโนโลยีพัฒนาเมล็ดพันธุ์ พร้อมเดินหน้าให้ความรู้ชาวสวนปาล์ม ใช้สารอารักขาพืชสู่มาตรฐาน RSPO ในงานประชุมวิชาการการรักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 13

นายสัญญา สุชาโน  ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่

ซินเจนทา ร่วมแสดงนวัตกรรมพัฒนาเมล็ดพันธุ์ เทรนด์ใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านอาหารเอเชียแปซิฟิค ในงานประชุมวิชาการ การอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 13 พร้อมชูกิจกรรมเพื่อสังคมผนึกหน่วยงานภาครัฐ  การศึกษา เดินหน้าให้ความรู้เกษตรกรชาวสวนปาล์มไทยให้ใช้สารอารักขาถูกวิธี ยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยสู่มาตรฐาน RSPO สากล

นายสัญญา สุชาโน  ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่ ผลิตภัณฑ์สารคลุกเมล็ด บริษัท ซินเจนทา ครอปโปรเทคชั่น จำกัด เปิดเผยในงาน ประชุมเชิงวิชาการ “การอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 หรือ The 13th Nation Plant Protection Conference ว่างานประชุมครั้งนี้ มีสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ สมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย สมาคม

นายสัญญา สุชาโน  ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่

การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผลิตภัณฑ์ด้านสารอารักขาพืช และ ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรอื่นๆ ล้วนส่งผลต่อมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเกษตรของไทย โดยในพื้นที่ภาคใต้นี้ Syngenta Stewardship Team ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา ตลอดจนวิสาหกิจชุมชนให้สอดคล้องกับภาคการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ที่มาตรฐาน RSPO หรือ Roundtable on Sustainable Palm Oil มาตรฐานการผลิตปาล์มอย่างยั่งยืนระดับสากล ที่เป็นสากลมีข้อกำหนดให้ผู้ประกอบการรายย่อย ตลอดจน โรงงานอุตสาหกรรม ต้องผลิตน้ำมันปาล์ม อย่างถูกต้องเป็นธรรม ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งเรื่องพื้นที่ปลูกต้องถูกกฎหมาย การใช้แรงงานต้องเป็นธรรมเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ตลอดจนการใช้สารอารักขาพืชตลอดกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสากล เป็นต้น

นวัตกรรมด้านเมล็ดพันธุ์ ผ่าน Syngenta Seedcare Institute (SCI)

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของ Syngenta Stewardship Team จะออกแบบให้สอดคล้องกับพืชแต่ละชนิดที่มีการใช้สารอารักพืชในกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน ในพื้นที่ภาคใต้ อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน มีสัดส่วนของการใช้สารอารักขาพืชที่สูง ซินเจนทาได้ร่วมมือกับ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าไปให้ความรู้ด้านการใช้สารอารักขาพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย  ได้เรียนรู้เทคนิคการฉีดพ่น และการใช้อุปกรณ์การใช้งานอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และผู้มีอาชีพรับจ้างฉีดพ่นสารอารักขาพืชในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งซินเจนทาได้เข้าร่วมสนับสนุนมาตรฐานดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2554 โดยมีเป้าหมายให้การอบรมแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มกว่า 2,000 คน ภายในปี 2560”

ปาล์มน้ำมันไทยสู่มาตรฐาน RSPO สากล

นับเป็นเฟืองสำคัญในการสร้างภูมิต้านทานให้กับเกษตรกรไทย ตั้งแต่การพัฒนายกระดับเมล็ดพันธุ์ ร่วมกับการส่งต่อองค์ความรู้ในการใช้สารอารักขาพืช ที่บริษัท ซินเจนทาครอป โปรเทคชั่น จำกัดต้องการสร้างให้เกษตรกรไทย เติบโต เข้มแข็งอย่างยั่งยืนสร้างในที่สุดนั่นเอง