“อพท.-ธวพ.”สนองนโยบาย4.0ใช้องค์ความรู้พัฒนาชุมชนเพิ่มรายได้ในเขตท่องเที่ยว9คลัสเตอร์

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  เปิดเผยว่า อพท. ได้ร่วมกับกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธวพ.) หรือ SME Development Bank  บูรณาการความร่วมมือพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่พิเศษ และชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 9 คลัสเตอร์ ซึ่ง ธวพ.จะใช้ศักยภาพด้านความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การจัดทำบัญชี  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด  ถ่ายทอดให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อพท.  ให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs  มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพได้อย่างจริงจัง  โดย ธวพ. จะเข้ามาส่งเสริมเรื่องการทำระบบบัญชี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่แล้วของชุมชนและผู้ประกอบการ ด้วยการยกระดับมาตรฐานให้กับสินค้าและบริการเหล่านั้น ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่ต้องการให้ชุมชนใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้เข้ามาพัฒนาสินค้าและบริการของตัวเอง เพื่อจะได้ “ทำน้อยแต่ได้มาก” โดยธพว.คิดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ใช่ “ทำมากแต่ได้น้อย” เหมือนเช่นในอดีต และจุดแข็งของ ธวพ. อีกอย่างหนึ่งคือ มีเงินทุนสนับสนุนที่ชุมชนหรือผู้ประกอบการสามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นที่ 3%  ให้ชุมชนและเอกชนได้มีเงินทุนไปขยายและปรับปรุงกิจการ

นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท.  กล่าวว่า นอกจาก 14 ชุมชนในพื้นที่พิเศษ ที่ อพท. พัฒนาศักยภาพเป็นชุมชนด้านการท่องเที่ยวได้แล้วนั้น จากการลงพื้นที่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 9 คลัสเตอร์   อพท. ได้ประเมินชุมชนออกเป็น 3 เกรด ตามขีดความสามารถ เพื่อง่ายต่อการวางแผนเข้าไปพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council หรือ GSTC)

“จากการลงพื้นที่ใน 9 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว อพท. ใช้เกณฑ์ GSTC ประเมินศักยภาพและความพร้อมให้กับ 120 ชุมชน แบ่งเป็น 3 เกรด เอ บี และซี ตามศักยภาพ โดยพบว่ามีชุมชนเกรดเอ จำนวน 50 ชุมชน ที่มีความพร้อมที่จะเข้าไปต่อยอดการทำตลาด ส่วนชุมชนเกรด บี  อพท. และ เอสเอ็มอีแบงก์ ต้องเข้าไปพัฒนาเพิ่มเติม  ส่วนเกรดซี คงต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา ดังนั้นในชุมชนเกรด เอ และ บี น่าจะเป็นเป้าหมายให้ทาง ธวพ. เข้าไปต่อยอดให้ความรู้ด้านการเงินและการตลาด” นางสาววัชรีกล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์