สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 จัดสัมมนาบทบาทหน้าที่กรรมการสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่การบริหารงานสหกรณ์

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 จัดสัมมนาบทบาทหน้าที่กรรมการสหกรณ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำหน้าที่ของกรรมการสหกรณ์ เพื่อให้สามารถบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ได้

นายณรงค์พล  พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้จัดโครงการสัมมนาบทบาทหน้าที่กรรมการสหกรณ์  ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ และวันที่ 2 มีนาคม 2561  ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเขตกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 รวม 200 คน เข้าร่วมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท  ภารกิจในฐานะกรรมการสหกรณ์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะเป็นตัวแทนของสมาชิกที่เข้ามาบริหารงานสหกรณ์  ซึ่งควรเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ การกำหนดนโยบายและควบคุมกิจการสหกรณ์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวตามทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม ในยุคปัจจุบัน

         ทั้งนี้  เนื้อหาวิชาในการสัมมนา ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสหกรณ์ ข้อบังคับและระเบียบที่คณะกรรมการต้องรู้และปฏิบัติ  การบริหารการสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ และการบริหารกิจการสหกรณ์ที่ดี  กรมฯมุ่งหวังว่า หากกรรมการสหกรณ์สามารถบริหารงานสหกรณ์ได้ดี มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของสหกรณ์อย่างแท้จริง จะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ได้ และสามารถดำเนินงานสหกรณ์ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐกับการพัฒนาให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็งเป็นที่พึ่งให้กับมวลสมาชิกได้ในที่สุด