เคาะงบกลางปีให้เกษตรแค่ 2.4 หมื่นล. คาดเบิกจ่ายได้เม.ย.นี้ หลังผ่านครม.

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงบประมาณตัดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 หรืองบกลางปี 2561 วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท ที่กระทรวงเกษตรฯเสนอไป 4.7 หมื่นล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการใหญ่ 7 โครงการ เหลือเพียง 2.4 หมื่นล้านบาท และได้วงเงินสำหรับดำเนินโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน  ที่กระทรวงเกษตรฯดำเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอีกประมาณ 693 ล้านบาท  หลังจากสำนักงบประมาณพิจารณางบประมาณทั้งหมดจบลง  และเตรียมนำโครงการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้ง ก่อนเบิกงบประมาณดำเนินการได้ประมาณเดือนเมษายน 2561

นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการส่วนใหญ่สำนักงบประมาณพิจารณาให้ผ่านสามารถดำเนินการได้ แต่ขนาดของโครงการจะลดลง อาทิ งบประมาณสำหรับโค่นยางเพื่อเปลี่ยนชาวสวนไปประกอบอาชีพอื่น เดิมกำหนดเป้าหมายพื้นที่โค่นยาง 3 แสนไร่ จ่ายรายละ 10,000 บาท ต่อไร่ ไม่เกินรายละ 10 ไร่ หรือ 100,000 บาท ต่อราย เดิมจะใช้เงินประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่สำนักงบประมาณตัดงบฯ ลง 50%  จึงเหลือเงินสำหรับดำเนินโครงการนี้เพียง 1.5 แสนไร่ แต่ยังจ่ายไร่ละ 10,000 บา ทเหมือนเดิม ซึ่งเงินสำหรับจ่ายชาวสวนที่ร่วมโครงการจะจ่าย 2 งวด คือ งวดแรก 4,000 บาท ต่อไร่ หรือ 40,000 บาท ต่อราย หากทำแผนอาชีพเสร็จ งวดที่ 2 จ่ายอีก 6,000 บาท ต่อไร่ หรือ 60,000 บาท ต่อราย เมื่อเข้ารับการอบรมอาชีพแล้ว ส่วนอีกโครงการที่สำนักงบประมาณให้โครงการผ่านการพิจารณา คือโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน ของบประมาณ 19,134.65 ล้านบาท แต่สำนักงบประมาณอนุมัติงบประมาณเพียง 8,760 ล้านบาท

นายพีรพันธ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ ที่กระทรวงเกษตรขอเสนองบประมาณไป 7 โครงการ ประกอบด้วย 1. การปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง งบประมาณ 3,288.48 ล้านบาท 2. พัฒนาการผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ งบประมาณ 3,486.97 ล้านบาท 3. บริหารจัดการสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม งบประมาณ 6,032.10 ล้านบาท 4. แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิต งบประมาณ 15,081.58 ล้านบาท 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน งบประมาณ 19,134.65 ล้านบาท 6. บริหารจัดการข้อมูล (Big data) งบประมาณ 769.33 ล้านบาท และ 7. ติดตามและประเมินผล งบประมาณ 8 ล้านบาท

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน