ม.อุบลฯ ชุมนุมผลงานเพาะพันธุ์ปัญญา ฝีมือครูอีสาน จัดการเรียนรู้แบบโครงงานบนฐานวิจัย

ดร. ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะหัวหน้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยง ม.อุบลฯ เปิดเผยถึงกิจกรรมการนำเสนอผลงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ทรานส์ฟอร์เมทีฟ เลิร์นนิ่ง-เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยง ม.อุบลฯ ดำเนินการต่อเนื่องมาถึงปีนี้เป็นปีที่ 5 เป็น   1 ในทั้งหมด 8 ศูนย์ทั่วประเทศที่มีหน้าที่รับผิดชอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานบนฐานวิจัย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ เน้นการสร้างโจทย์จากการทำโครงงานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการค้นหาคำตอบจริงที่สอดคล้องกับการเรียนรู้และทักษะที่พึงมีในศตวรรษที่ 21

หัวหน้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.อุบลฯ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยง ม.อุบลฯ ติดตามการดำเนินโครงการฐานวิจัยของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 โรงเรียน จังหวัดยโสธร จำนวน 3 โรงเรียน รวม 9 โรงเรียน และศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่ได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ รับผิดชอบโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 โรงเรียน และจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 โรงเรียน รวม 11 โรงเรียน ซึ่งในวันนี้มีโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 20 โรงเรียน มีครูและนักเรียน รวมทั้งสิ้น 841 คน ร่วมนำเสนอผลงาน

“กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลสำเร็จของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในรอบ 5 ปี แก่  ผู้บริหารจังหวัด และฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน เพื่อให้มีส่วนร่วมช่วยผลักดันให้เกิดการขยายผลสำเร็จของโครงการ ซึ่งเกิดขึ้นกับนักเรียนและครูไปยังโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน” หัวหน้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.อุบลฯ กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด