‘กษัตริย์เกษตร’ ของพสกนิกร

ตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา โดยเฉพาะด้านการเกษตร ได้รับพระราชสมัญญาว่าทรงเป็น “เกษตราธิราช” หรือ“กษัตริย์เกษตร” ทรงมีโครงการพระราชดำริด้านการเกษตรหลายโครงการ อย่างโครงการฝนหลวงที่ช่วยขจัดความทุกข์ยากของพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำบริโภคและเพื่อเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากความแห้งแล้ง จึงโปรดเกล้าฯ จัดตั้ง “โครงการฝนหลวง” เพื่อช่วยเหลือ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่สร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร ส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตด้านการเกษตร

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเพาะปลูกและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร โครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อให้เกษตรกรยากจนมีโคกระบือเป็นของตนเอง โครงการไร่นาสวนผสม เพื่อให้เกษตรกรใช้ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด พระองค์ยังทรงเน้นการค้นคว้า ทดลอง วิจัยหาพืชพันธุ์ใหม่ๆ ทั้งพันธุ์พืชเศรษฐกิจ เช่น หม่อนไหม ยางพารา ที่พัฒนาให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และครบวงจร

ข้อมูลจากหนังสือ “พระบิดาของแผ่นดิน” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำขึ้น ในงานเกษตรแห่งชาติ ปี 2540 มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเกษตรกรรมที่คัดมาบางส่วนดังนี้

“การทำเกษตรนั้นต้องมีวิชาการ วิชาการแผนใหม่ สมัยใหม่ที่ก้าวหน้า เช่น ใช้ปุ๋ย วิธีใช้ปุ๋ย วิธีใช้ยาต่างๆ วิธีใช้เครื่องจักรกลต่างๆ อันนี้ทุกคนก็ปรารถนาที่จะก้าวหน้าเป็นคนสมัยใหม่ เป็นคนที่ใช้วิชาการวิทยาการแผนใหม่ คือหมายความว่าอะไร เครื่องจักรกลทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ค้นคว้ามาก็ได้ใช้ ในข้อนี้ต้องคิดดีๆ บางคนมุ่งที่จะเป็นคนสมัยใหม่ มุ่งจะเป็นคนก้าวหน้า ใช้วิชาการ ใช้วิทยาการ ใช้ที่เรียกว่าเทคโนโลยี คำนี้ก็คงจะเข้าใจ เทคโนโลยีก็หมายถึงเครื่องกลต่างๆ ที่เขาค้นคว้ามา เขาเอามาขายในราคาแพง แล้วก็เวลาปฏิบัติก็ต้องมีความรู้ช่างกล มีความรู้ในทางวิชาการมากขึ้น ข้อนี้เป็นข้อดีเหมือนกันที่จะก้าวหน้า แต่หมายความว่าทุกคน สมาชิกทุกคนต้องเรียนรู้วิชาการให้ใช้วิทยาการต่างๆ นี้ให้ถูกต้อง ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็จะเกิดผลเสียหายได้”

โครงการพระราชดำริและพระราชดำรัสต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อพัฒนาการเกษตรและอาชีพ แก่พสกนิกรชาวไทยอย่างแท้จริง