รมว.เกษตร สั่งท้องถิ่นสำรวจฝายชะลอน้ำ 1,097 แห่ง อย่าซ้ำซ้อน ให้ประชาชนร่วมตรวจรับ

‘กฤษฏา’สั่งประสานท้องถิ่นสำรวจทำฝายชะลอน้ำ 1,097 แห่ง อย่าซ้ำซ้อน ให้ประชาชนร่วมตรวจรับ พร้อมส่งบัญชี ปปท. ปปช. สตง. ตรวจสอบความโปร่งใส

นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อให้โครงการสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 1,097 แห่งในพื้นที่ 45 จังหวัด งบ 100,000 บาทต่อแห่ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้กรมพัฒนาที่ดินประสานงานกับท้องถิ่น สำรวจและจัดประชุมประชาคม เพื่อให้ประชาชนร่วมกันกำหนดพื้นที่ก่อสร้างฝายขนาดเล็กตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ไม่ซ้ำซ้อนกับงานโครงการพระราชดำริ และให้ตั้งตัวแทนประชาชนอย่างน้อย 1-2 คน เป็นกรรมการตรวจรับ ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโครงการ

สำหรับพื้นที่ซึ่งมีแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำอื่นๆอยู่ก่อนแล้ว ก็ให้ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการแหล่งน้ำเหล่านั้น เพื่อหาวิธีการเชื่อมต่อฝายชะลอน้ำขนาดเล็กใหม่กับแหล่งน้ำเดิมให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์มากที่สุด ด้านการจ้างแรงงาน ให้พิจารณาจ้างประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อน หากไม่เพียงพอหรือไม่มีแรงงานประชาชน ให้จ้างนักศึกษามาดำเนินการ

รวมทั้งให้ประสานงานกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ 6 แห่งทั่วประเทศ มูลนิธิปิดทองหลังพระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ มาเป็นวิทยากรการฝึกอบรมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ หรือตามหลักการของปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จมาแล้วด้วย

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการก่อสร้างฝายขนาดเล็กของกรมพัฒนาที่ดินเป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้อง เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ให้ผู้ตรวจราชการติดตามโครงการดังกล่าวทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการและหลังการดำเนินการ โดยให้ส่งบัญชีโครงการให้สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)และสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) รวมทั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบโครงการ

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์