“พัทลุง” ระดมหลายหน่วยกันภัยแล้ง

พัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน แต่ขณะนี้ยังมีปริมาณฝนตกกระจายในพื้นที่ จะทำให้พื้นที่มีความชุ่มชื้นเพียงพอที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ และปัญหาภัยแล้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะป้องกันและแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีคำสั่งมอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปภ. อำเภอ   รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุน

พื้นที่จังหวัดพัทลุง แม้ว่าจะไม่เกิดปัญหาภัยแล้งมาหลายปี แต่การเกิดไฟป่ายังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจากการเผาวัชพืช การเผาขยะ หรือการทิ้งก้นบุหรี่ของประชาชน ดังนั้นเพื่อที่จะป้องกันปัญหา      ดังกล่าว จึงขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบูรณาการทำงานอย่างเต็มที่ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังป้องกัน  เหตุ ไม่เผาทุ่ง ไม่เผาขยะ ไม่เผาป่าเพื่อล่าสัตว์

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด