เคาะสถานการณ์ปาล์ม ปี2561 กนป. ผลักดันการส่งออกต่อเนื่อง แก้ปัญหาสต็อกส่วนเกินในประเทศ

กนป. ระบุ ปี 2561 น้ำมันปาล์มดิบรวม 3.15 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ภายในประเทศอยู่ที่ 2.34 ล้านตัน  สูงกว่าระดับสต็อกที่เหมาะสมอยู่ 0.56 ล้านตัน ย้ำ ต้องผลักดันส่งออกอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาราคาให้มีเสถียรภาพเป็นธรรมทั้งระบบ ด้าน สศก. เตรียมสรุปรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กนป.ชุดใหม่ ที่หมดวาระลงภายใน 26 มีนาคมนี้

นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ถึงผลการประชุม กนป. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน

ที่ประชุมได้มีมติรับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดยในปี 2561 มีผลผลิตปาล์มน้ำมัน 15.18 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 14.24 ล้านตัน ในปี 2560 หรือร้อยละ 7 เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมารายได้จากการปลูกปาล์มสูงกว่าพืชทางเลือกอื่น ส่งผลให้เกษตรกรหันมาปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น ส่วนผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 2.67 ล้านตัน และเมื่อรวมกับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในปี 2560 จำนวน 0.48 ล้านตัน ส่งผลให้ปี 2561  มีน้ำมันปาล์มดิบรวมทั้งสิ้น 3.15 ล้านตัน  และจากการคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงาน พบว่า ความต้องการใช้ภายในประเทศอยู่ 2.34 ล้านตัน ส่งผลทำให้ ณ สิ้นปี 2561 จะมีสต็อกส่วนเกินความต้องการใช้ในประเทศ 0.82 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าระดับสต็อกที่กำหนดไว้ 0.56 ล้านตัน (กำหนดระดับที่เหมาะสม 0.25 ล้านตัน) ดังนั้น เพื่อให้ปริมาณสต็อกอยู่ในระดับที่เหมาะสม และระบบราคามีเสถียรภาพ จำเป็นต้องผลักดันส่งออกอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยประมาณเดือนละ 46,600 ตัน  ขณะที่ราคาปาล์มน้ำมัน (ณ 12 มีนาคม 2561) พบว่า  ราคาผลปาล์มน้ำมัน อัตราน้ำมัน 18% เฉลี่ย กก.ละ 4.00 บาท และราคาน้ำมันปาล์มดิบ เฉลี่ย กก.ละ 21.25 บาท

สำหรับการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ตามมติ กนป. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยให้ลดปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ผลการดำเนินงาน พบว่า ณ เดือนธันวาคม 2560 สามารถส่งออกได้ 88,304 ตัน ส่วนเดือนมกราคม 2561 ส่งออกได้ 86,432 ตัน และจากการรายงานจากผู้ประกอบการส่งออก คาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2561 จะมีการส่งออกได้ 66,000 ตัน และ 39,000 ตัน ตามลำดับ  ในขณะที่ใช้น้ำมันปาล์มดิบไปผลิตเป็นไบโอดีเซลเพื่อสต็อกนั้น จากการประสานงานกับผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 พบว่า สามารถจัดเก็บน้ำมันปาล์มดิบได้สูงสุด 60,256 ตัน ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถจัดเก็บได้รวมทั้งสิ้น 54,169 ตัน หรือประมาณร้อยละ 90 ของความสามารถที่จัดเก็บได้ ส่วนที่ยังไม่ครบนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บต่อไป  การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในลักษณะบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) และมอบหมายให้คณะกรรมการบูรณาการกองอำนวยการความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กบข.กอ.รมน.) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการดำเนินการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันหารือแนวทางในการบริหารจัดการสต็อกน้ำมันปาล์มดิบเพื่อให้ปริมาณการผลิตและการใช้น้ำมันปาล์มดิบในประเทศเกิดดุลยภาพและราคามีเสถียรภาพ รวมถึงการกำหนดโครงสร้างราคาที่เป็นธรรมทั้งระบบ พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการหาแนวทางความร่วมมือในการรณรงค์การใช้น้ำมันปาล์มภายในประเทศ และส่งเสริมการผลิตปาล์มคุณภาพตามมาตรฐานสากล (RSPO) ตลอดจนการรณรงค์ให้เกษตรกรตัดปาล์มสุกเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมัน ยกระดับราคาปาล์มน้ำมันในประเทศให้สูงขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัตถุดิบและคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พ.ศ. …. ซึ่งอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ. …. ของ สศก. ซึ่งได้สรุปผลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมดส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ ที่ประชุมได้ทำการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติชุดใหม่ทดแทนชุดเดิมที่หมดวาระลง จำนวน 10 ท่าน โดยต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ประกอบการสวนปาล์มน้ำมัน (เกษตรกร) ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และคณะกรรมการโดยตำแหน่งจะส่งรายชื่อที่คัดเลือกมายัง สศก. รวบรวมภายใน 26 มีนาคม 2561 เพื่อสรุปรายชื่อ 10 อันดับ เสนอประธาน กนป. เสนอนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป