พิจิตรหนุนปลูกข้าวโพด

พิจิตร – นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เผยว่า ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังนา ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง โดยจัดกิจกรรมรณรงค์และสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บริเวณแปลงสาธิตของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้ายตู้ หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ให้จังหวัดพิจิตรดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้ 2 แปลง แปลงละ 50 ไร่ ในพื้นที่อำเภอดงเจริญ และอำเภอทับคล้อ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า และลดรอบในการทำนาให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนปลูกพืชหมุนเวียน ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มากขึ้น

จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 20,000 ไร่ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 30% อยู่ที่ราคา 7.40 บาทต่อกิโลกรัม ในพื้นที่ 1 ไร่เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 950-1,500 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตประมาณ 3,500 บาทต่อไร่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561