มันสำปะหลังโรงงานลดลงเหลือ 27 ล้านตัน ดันราคาขยับสูงขึ้น เกษตรกรเร่งปลูกซ้ำเตรียมโกยรายได้ช่วงปลายปีอีกรอบ

นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.ได้พยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังโรงงานปี 2561 คาดว่าผลผลิตจะอยู่ที่ประมาณ 27.240 ล้านตัน ลดลงจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 30.495 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนลดลง 3.255 ล้านตัน หรือ 10.67% เนื่องจากราคามันสำปะหลังโรงงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกประสบปัญหาขาดทุนประกอบกับในปี 2560 สถานการณ์ภัยแล้งที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้เกษตรกรลดพื้นที่การปลูกมันสำปะหลังโรงงานซึ่งเป็นพืชทนแล้ง และหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น  อ้อยโรงงานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไม้ผล เป็นต้น

ส่วนด้านราคาช่วงต้นเดือน เม.ย. 61 หัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.49 บาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  88% ราคาส่งออกมันเส้น (ณ มี.ค.61) เฉลี่ยตันละ 6,786 บาท สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 12% และราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลัง (ณ มี.ค.61)  เฉลี่ยตันละ 13,795 บาท สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 25% สาเหตุที่ราคามีแนวโน้มสูงขึ้นเพราะปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังลดลงทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของผู้ประกอบการ จากราคามันสำปะหลังที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนเร่งทำการขุดมันสำปะหลังตั้งแต่ต้นปีการผลิต ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.60 และทำการเพาะปลูกซ้ำเพื่อรีบเก็บเกี่ยวในช่วงที่ราคายังอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งอาจทำให้มีผลผลิตมันสำปะหลังโรงงานออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีการผลิต ประมาณเดือน ส.ค.-ก.ย.61อีกรอบหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรคอยดูแลด้านคุณภาพ มีการประเมินผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้ผลผลิตต่อไร่ที่ดี โดยต้องเก็บบางส่วนของพื้นที่ไว้เพื่อเป็นต้นพันธุ์ต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของภาครัฐได้เตรียมแนวทางบริหารจัดการ โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ส.ค.60 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2560/61 รวม 14 โครงการ งบประมาณ 551.659 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหามันสำปะหลังทั้งระบบ