กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เตรียมจัดประกวดสาวไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2561

กรมหม่อนไหม สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เผยแพร่สัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทาน 4 ชนิด ได้แก่ นกยูงสีทอง นกยูงสีเงิน สีน้ำงิน และสีเขียว ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผ้าไหมไทย โดยมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ในงานแถลงข่าว “การจัดงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2561” โดยงานประกวดเส้นไหมฯ มีกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา

31 พ.ค. 2561 นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานการแถลงข่าวการจัด “งานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2561” โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นายสันติ กลึงกลางดอน ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา และ นายเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ร่วมแถลงข่าว ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา

อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม เป็นอาชีพที่อยู่คู่ประเทศไทยมานาน และสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ ผ้าไหมไทยยังเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกทั้งในด้านความสวยงามและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสืบสานไว้ เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

กรมหม่อนไหม จัดให้มีการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหมขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในด้านการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่ตลอดไป  นอกจากนี้ ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเยาวชน บุคคล ชุมชน และหมู่บ้านที่ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ สามารถรักษาวิถีการผลิตเส้นไหม การทอผ้าไหมให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับประชาชน เกษตรกร หรือชุมชนอื่นๆ ที่สนใจ และยังช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ช่วยภาคการผลิตให้ก้าวทันความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวต่อไปว่า การประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์ โดยในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 จะเป็นการประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน การประกวดผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม/รังไหม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม และ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เป็นการแข่งขันสาวไหมและประกวดกองเชียร์สาวไหม โดยปีนี้แบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 31 ประเภท ประกอบด้วย

– การประกวดเส้นไหมไทยพื้นบ้าน 6 ประเภท

– การแข่งขันศิลปะการแสดงภูมิปัญญาหม่อนไหม (กองเชียร์สาวไหม) 1 ประเภท

– การประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 21 ประเภท

– การประกวดผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม/รังไหม 2 ประเภท

– การแข่งขันทำสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม 1 ประเภท

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมและนิทรรศการที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นิทรรศการความรู้นวัตกรรมด้านหม่อนไหม จัดแสดงเครื่องมือทอผ้าในสมัยโบราณ นิทรรศการผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานผ้าไหมเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ การเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหม การจำหน่ายผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพกว่า 40 ร้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา สนับสนุนสถานที่ในการจัดแสดงนิทรรศการและร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2561

การจัดงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหมในครั้งนี้ กรมหม่อนไหม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกษตรกร และผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนเห็นคุณค่าของผ้าไหมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมอนุรักษ์ผ้าไหมไทย  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกประเภทจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ซึ่งกรมหม่อนไหมมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 31 ก.ค. ถึง 4 ส.ค. 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

กรมหม่อนไหม จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าชมงาน “งานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2561” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมสนับสนุนเกษตรกรหม่อนไหม และช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาหม่อนไหมไทยให้คงอยู่ต่อไป