‘ลักษณ์’ ตั้งกองทุนอุ้มสับปะรด

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำมีผลกระทบกับเกษตรกรหลายจังหวัดทั่วประเทศ เนื่องจากผลผลิตล้นตลาด ล่าสุด กระทรวงเกษตรฯได้รับข้อเสนอของสมาคมชาวไร่สับปะรดไทย เพื่อวางแนวทางป้องกันปัญหาระยะยาว โดยผลักดันให้เกิดการจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรด เพื่อเป็นเงินทุนในการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของอุตสาหกรรมสับปะรด รวมถึงการแก้ไขปัญหาสับปะรดทั้งระบบ พร้อมการสร้างกลไกให้เกษตรกรและโรงงานแปรรูปสับปะรด ร่วมมือกันวางแผนการผลิต และการรับซื้อในลักษณะของการทำสัญญาข้อตกลง มีการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกสับปะรด เพื่อควบคุมพื้นที่ปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

นายลักษณ์ กล่าวว่า แนวทางของรัฐบาลเน้นส่งเสริมเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต สนับสนุนให้รวมตัวกันในรูปของกลุ่มสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน และมีความรู้เรื่องการตลาด นอกจากการผลิตแล้ว จะต้องสามารถนำผลผลิตมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเองได้ โดยอาศัยกลไกประชารัฐ เชื่อมั่นว่าแนวทางดังกล่าวจะเกิดความยั่งยืน ในการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรในระยะยาว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน