กสก. จับมือ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมค้นหาเกษตรกรสุดยอด “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมสานต่อโครงการประกวด “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2561” ปีที่ 10 มุ่งสนับสนุนเกษตรกรในการเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ในมิติของภาคเกษตรกรรม ในยุคไทยแลนด์ 4.0

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จัดประกวดโครงการ “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2561”  เป็นปีที่ 10 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” เป็นแนวคิดสำคัญในการสรรหาเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีสำหรับผู้นำเกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4.0 “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ในมิติของภาคเกษตรกรรมนั้น หมายถึง เกษตรกรที่มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้ลึก รู้จริง สามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงประยุกต์ใช้นวัตกรรม สื่อสารสนเทศ เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการทำการเกษตร และร่วมพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง โดยต้องอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดและเป้าหมาย เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีพื้นฐานสำคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดย กรมส่งเสริมการเกษตร เห็นว่าโครงการประกวด “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2561” เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาให้มีขีดความสามารถด้านการเกษตร สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันเข้ามาประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสนับสนุนเกษตรกรในการเป็น “เกษตรกร 4.0” จึงขอเชิญชวนให้ทุกจังหวัดส่งตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อยจังหวัดละ 5 ราย โดยจะมีการมอบเงินสนับสนุนเกษตรกรพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 10 ท่าน ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินสนับสนุน 100,000 บาท, รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินสนับสนุน 80,000 บาท, รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินสนับสนุน 60,000 บาท, เกษตรกรดีเด่น 7 ท่าน เงินสนับสนุน ท่านละ 30,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 10 ท่าน จะได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมสัมมนาศักยภาพเกษตรกร ในหลักสูตรพิเศษที่มีความเข้มข้น นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและครบทุกมิติการพัฒนาด้านเกษตรกรรม โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จระดับประเทศ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดข้อมูล พร้อมใบสมัครได้ที่ www.doae.go.th และจัดส่งข้อมูลพร้อมใบสมัครและแบบบันทึกผลงาน “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” กลับมายังมูลนิธิฯ ในนามตัวแทนจังหวัด ภายวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด โทร. 0-2016-5555 ต่อ 1089 / 081-655-2921