เมล่อน 4.0 ‘โคโค่ เมล่อน ฟาร์ม’ เกษตรกรเงินล้านด้วยฟาร์มแม่นยำ

เกษตรกรยุคใหม่ต้องปลูกได้ ทำการตลาดเป็น พร้อมเปิดรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต เช่นเดียวกับ คุณณัฐ มั่นคง เกษตรรุ่นใหม่ เจ้าของ ‘โคโค่ เมล่อน ฟาร์ม’ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ต้นแบบของเกษตรกรที่เลือกใช้เทคโนโลยี Internet of Thing มาช่วยดูแลโรงเรือนปลูกเมล่อนปลอดสารพิษ

คุณณัฐ มีความสนใจในธุรกิจการเกษตร และมองเห็นว่าเมล่อนเป็นผลไม้ที่สามารถสร้างรายได้ดีโดยใช้พื้นที่ไม่มาก จึงได้เริ่มศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเมล่อนด้วยตนเอง ทั้งการไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ อีกทั้งยังได้เข้าร่วมอบรมในโครงการของดีแทค ในด้านการตลาดจนถึงการนำเสนอสินค้าเพื่อสร้างการรับรู้ไปยังผู้บริโภค

รสชาติเมล่อนที่หวาน หอม เนื้อฉ่ำ เป็นสิ่งที่คุณณัฐให้ความสำคัญเสมอมา จึงเลือกนำเอาเทคโนโลยี IOT ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการฟาร์มอัจฉริยะของกรมส่งเสริมการเกษตร และ Dtac ที่มีระบบเซ็นเซอร์คอยสังเกตและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก โดยตัวเครื่องจะส่งข้อมูลสู่แอปพลิเคชั่นให้เกษตรกรสามารถดูข้อมูลมาตรฐาน ความชื้น อุณหภูมิ และแสงสว่างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต แบบ real-time ในลักษณะ ‘ฟาร์มแม่นยำ’  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุด ทำให้เมล่อนมีรสชาติดี เป็นที่ต้องการของตลาด

“เมล่อน เป็นผลไม้ที่ชอบความชื้นในดินสูง ตอนเริ่มแรกจะใช้มือล้วงเข้าไปในดิน เพื่อคาดเดาอุณหภูมิความชื้นด้วยความรู้สึกของตนเอง ภายหลังได้ทดลองใช้ระบบเซ็นเซอร์ ทำให้สามารถคำนวณปริมาณน้ำที่เหมาะสม ผลผลิตได้ตรงตามความต้องการ คุณภาพคงที่ ส่งผลให้วางแผนการตลาดได้ง่ายขึ้น”

แปลงเมล่อนในโรงเรือนแบบปิด

เขายังได้ใช้ความรู้ด้านบริหารธุรกิจมาประยุกต์กับโซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคผ่านเพจเฟซบุ๊ก ‘โคโค่ เมล่อนฟาร์ม’ รวมทั้งรับออเดอร์ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ จัดส่งถึงทั่วประเทศ แม้จะเริ่มต้นเพียง 4 โรงเรือน แต่ปัจจุบัน ฟาร์มแห่งนี้ขยายกิจการเพิ่มขึ้นอีกกว่า 20 โรงเรือน ด้วยความใส่ใจ ทุ่มเท ผลเมล่อนทุกลูกของโคโค่ เมล่อน ฟาร์มจึงได้มาตรฐาน มีค่าความหวานไม่ต่ำกว่า 14-17 บริกซ์ ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่คนนี้กลายเป็น ‘เกษตรกรเงินล้าน’ ได้ไม่ยาก

“ไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นเพียงเกษตรกร แต่มองว่าเป็นการทำธุรกิจเกษตร กระบวนการในการดำเนินงานทุกอย่างคือต้นทุนในการทำธุรกิจ ดังนั้น การบริหารจัดการตั้งแต่การปลูกจนถึงปลายน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญ”

คุณณัฐ ยังได้เตรียมพัฒนาสวนโคโค่เม่ล่อนให้เป็นฟาร์มท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง พร้อมกับเปิดให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่สนใจ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนไปพร้อมๆ กัน เพราะเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปพร้อมเทคโนโลยี

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของ Young Smart Farmer เพิ่มเติมได้ที่ https://www.moac.go.th

ที่มา : มติชนออนไลน์