องค์การสะพานปลาจัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และการทำประมงถูกกฎหมายและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พลเรือเอกเริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และการทำประมงถูกกฎหมายและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย มี ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ เรือประมงพื้นบ้าน ตลอดจนผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือภูเก็ตเข้าร่วม

ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กล่าวว่า องค์การสะพานปลาในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการให้บริการสถานที่ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง เป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายสัตว์น้ำภาครัฐของประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนส่งเสริมความรู้ดังกล่าวเพื่อแสดงเจตนารมณ์   ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทรัพยา กรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมทางทะเลของประเทศ โดยการส่งเสริม สร้างองค์ความรู้ในด้านมาตรฐานสุขอนามัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในเศรษฐกิจการประมงและยกระดับพัฒนาคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง ให้แข่งขันได้ในระดับสากลได้ด้วยการส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมงและการทำประมงถูกกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำประมง การใช้แรงงานข้ามชาติ การจดทะเบียนเรือประมง ขั้นตอนการขนถ่าย และการชั่งสัตว์น้ำผ่านระบบเครื่องชั่งระบบอัตโนมัติ สามารถบันทึกข้อมูลการจับสัตว์น้ำจริง และนำข้อมูลไปใช้ในการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำและขอรับรองการจับสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกจากกรมประมงอย่างถูกต้องรวดเร็ว และตรวจสอบย้อนกลับได้ตามกฏหมายและมาตรฐานสากล ขณะเดียวกันก็เป็นการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา IUU Fishing ให้รัฐบาล พัฒนา ยกระดับการประมงไทยให้ยั่งยืนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0