ม.อ. – สกอ. นำองค์ความรู้สู่โอท็อป

รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวในการแถลงข่าวความสำเร็จของการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการสินค้าโอท็อป เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดขึ้น ว่า ม.อ. ในฐานะแม่ข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ยินดีกับความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมจากนักวิชาการของ ม.อ. ที่ได้พัฒนาทักษะเชิงลึกและภูมิปัญญาให้กับผู้ประกอบการโอท็อป ส่งเสริมให้มีทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ

อธิการบดี ม.อ. กล่าวด้วยว่า โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการโอท็อปเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. ตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศ โอท็อป หรือหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยมหาวิทยาลัยได้ใช้องค์ความรู้และเป็นที่ปรึกษาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และด้านเครื่องหมายการค้า

ด้าน ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า สกอ. มีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุน ทุกเครือข่ายทั่วประเทศมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัย การจัดโครงการนี้ทำให้เห็นความสามารถของ ม.อ. และผู้ประกอบการโอท็อปภาคใต้ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ดียิ่งขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกคน

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด