กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรุงเทพโปรดิ๊วส ยกระดับเกษตรกรไทยสู่ 4.0

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ได้คัดเลือกเกษตรกรคนเก่ง  ภายใต้โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” จำนวน 40 ราย เข้าชมนิทรรศการ Agritechnica Asia 2018 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรทางการเกษตรและเครื่องจักรนวัตกรรมจากต่างประเทศ เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรในระดับโลก เพื่อยกระดับเกษตรกรไทยให้เป็นเกษตรกร 4.0 เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน สนับสนุนให้เกษตรกรคนเก่งเกิดการรวมกลุ่ม นำไปสู่การเพาะปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มุ่งสู่การเพาะปลูกที่ได้มาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากล

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังจัดให้เกษตรกรเข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีเครื่องจักรสมัยใหม่เพื่อการเพาะปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่และมาตรฐานการเพาะปลูกอย่างยั่งยืน” โดยมี คุณวรพจน์ สุรัตวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา