รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งทุกหน่วยงานเร่งเดินหน้า “ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561” ให้ได้ตามเป้า 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561 โดยมีเป้าหมายพื้นที่รวม 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพและแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรล้นตลาด ราคาตกต่ำนั้น

ล่าสุด ตนได้ทำหนังสือขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่ตามโครงการ เพื่อขอให้เร่งรัดรณรงค์เชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการให้ได้ตามเป้าหมายโดยขอให้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งอยู่ในจังหวัดและอำเภอมาร่วมวางแผนและกำกับหรือแนะนำการปฏิบัติงาน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับประเด็นสำคัญที่ได้เน้นย้ำให้เร่งรัดดำเนินการ คือ 1. ให้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่ เพื่อเชิญชวนเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายของแต่ละจังหวัด โดยจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ โดยเฉพาะเงื่อนไขที่เกษตรกรจะได้รับจากประโยชน์จากโครงการ มีเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มเกษตรกรสมาชิก ศ.พ.ก.
กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart &Young Smart Farmers) กลุ่มเกษตรกรอาสาหมอดินหรือเกษตรกรทั่วไป ฯลฯ รวมทั้งประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้สนับสนุนพนักงานประจำหน่วยไปร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่

2. ขอให้กำกับและติดตามการประสานงานกับภาคเอกชนบริษัทต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง ในการตั้งจุดรับซื้อผลผลิต ราคารับซื้อ ตลอดจนเงื่อนไขการรับซื้อหรือเงื่อนไขในการทำสัญญาซื้อขายข้าวโพดล่วงหน้า เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมต่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วย

3.ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และอธิบดีที่เกี่ยวข้อง ประสานงานโดยตรงกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯทุกเขต ลงไปตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามโครงการทุกระยะ และให้รับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการเพื่อร่วมกันแนะนำ แก้ไขปัญหาให้ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ หรือรายงานเข้ามายังส่วนกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการโครงการประจำกระทรวงเกษตร ฯ (War Room) เพื่ออำนวยการประสานงานและติดตามเร่งรัดงานไว้ด้วย

ทั้งนี้ โครงการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561 นั้น รัฐบาลได้มีมาตรการจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโดยสนับสนุนสินเชื่อเป็นค่าปัจจัยการผลิตและการเตรียมดินผ่าน ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี ของวงเงินไร่ละ 2,000 บาท (ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย) โดยกระทรวงเกษตรได้ประสานบริษัทเอกชนให้มารับซื้อผลผลิตหรือข้าวโพดอาหารสัตว์ตามคุณภาพในราคาไม่น้อยกว่าราคาขั้นต่ำที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมสนับสนุนเบี้ยประกันภัย 65 บาทต่อไร่ หากได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติจะได้รับชดเชยไร่ละ 1,500 บาท และกำหนดนโยบายให้สินเชื่อสถาบันเกษตรกร เพื่อเสริมสภาพคล่องในการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตข้าวโพดผ่าน ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี

สำหรับพื้นที่เป้าหมาย 33 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ 1. กำแพงเพชร 2. เชียงราย 3. ตาก 4. น่าน 5. พะเยา 6. พิจิตร 7. พิษณุโลก 8. เพชรบูรณ์ 9. แพร่ 10. สุโขทัย 11. อุตรดิตถ์ 12. นครสวรรค์ 13. อุทัยธานี 14. ลำพูน 15. ลำปาง 16. บุรีรัมย์ 17. ศรีสะเกษ 18. อุบลราชธานี 19. กาฬสินธุ์ 20. ขอนแก่น 21. ชัยภูมิ 22. หนองบัวลำภู 23. หนองคาย 24. นครราชสีมา 25. ปราจีนบุรี 26. ชัยนาท 27. สระบุรี 28. นครพนม 29. สกลนคร 30. มหาสารคาม 31. ร้อยเอ็ด 32. สุรินทร์ 33. อุดรธานี