กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรระวังการระบาดของหนอนเจาะฝักถั่ว

ลงแขกเก็บถั่วเขียว

ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง ถั่วเขียว และพืชตระกูลถั่วอื่นๆ ในเขตภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนเจาะฝักถั่ว เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวปริมาณฝนลดลงช่วงกลางวันอากาศร้อนและแห้งแล้ง ถั่วอยู่ในระยะเริ่มติดฝักอ่อน ดังนั้น ขอให้เกษตรกรสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หนอนเจาะฝักถั่วจะเข้าทำลายโดยการกัดกินฝักถั่วและพบมูลของหนอนออกมารอบๆ รอยเจาะ เมื่อแกะฝักถั่วจะพบว่าเมล็ดภายในฝักถูกทำลายเกือบหมดและพบหนอนอยู่ภายใน หนอนที่โตเต็มวัยสามารถเคลื่อนย้ายไปกัดกินฝักอื่นๆได้โดยชักใยดึงฝักถั่วมาติดกันแล้วเจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดอยู่ภายในฝักใหม่ ถ้าพบการระบาดมาก หนอนเจาะฝักถั่วที่เข้าทำลาย    จะทำให้ผลผลิตลดลงมากกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ และพบว่า หนอนเจาะฝักถั่วเป็นแมลงศัตรูสำคัญของการปลูกถั่วในหลายพื้นที่ หากพบการเข้าทำลายให้รีบดำเนินการป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง และเกษตรกรสามารถ ขอคำปรึกษาในการป้องกันกำจัดได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้

๑. สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

๒. การปลูกถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วชนิดอื่นๆ ในฤดูแล้งควรปลูกในช่วงกลางเดือนธันวาคม ถึงกลางเดือนมกราคม

๓. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติพวกตัวห้ำ ตัวเบียน

๔. แหล่งที่มีประวัติการระบาดของหนอนเจาะฝักถั่ว หรือในแหล่งปลูกถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วชนิดอื่น ๆ เพื่อบริโภคฝักสดแนะนำให้พ่นสารเคมีกำจัดแมลง ดังนี้

๔.๑ ไตรอะโซฟอส ๔๐% EC อัตรา ๕๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ

๔.๒ แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ๒.๕% EC อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร โดยพ่นห่างกัน ๗ – ๑๐ วัน ในระยะถั่วเหลืองเริ่มติดฝักอ่อน และสำรวจพบตัวเต็มวัยของหนอนเจาะฝักถั่ว