สงขลา สร้างรายรับครัวเรือนปีละเกือบหมื่นจากศาสตร์พระราชา

ประเด็น ปราช์ญชาวบ้านตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา นำศาสตร์พระราชา หรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สร้างรายได้ให้ครอบครัวปีละเกือบหมื่นบาท สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติส่งทีมขยายผลต่อยอดไปยังชุมชนอื่นๆ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สร้างรากฐานชุมชนเข้มแข็ง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ดูผลงานปราช์ญชาวบ้าน ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เศษอาหารเหลือในครัวเรือนใช้เอง และคัดแยกขยะรีไซเคิล ปลูกผักสวนครัวบนเนื้อที่ไม่ถึงไร่ สร้างรายได้และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนปีละเกือบ 1 หมื่นบาท จากการทำบัญชีครัวเรือน ค่าก๊าซ 2 พัน คัดขยะพลาสติก ขวด 400 บาท ปลูกผักสวนครัวเก็บขายจากพื้นที่บริเวณรอบๆ บ้าน ปีละไม่ต่ำกว่า 5 พันบาท

ลุงวิจิตร อินทะสโร บอกว่า สมัยก่อน เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งให้ผลผลิตโตเร็ว เก็บขาย ภายหลังเริ่มศึกษาศาสตร์พระราชา และลองนำมาปรับใช้ในชีวิตทำให้ทุกวันนี้ครอบครัวมีฐานะดีขึ้น จากที่เคยมีหนี้สินเป็นจำนวนมาก
เริ่มจากปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ต่อมาราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้น จึงของบสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างบ่อผลิตก๊าซชีวภาพใช้ภายในครัวเรือนทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 2 พันบาท และเริ่มคัดแยกขยะพลาสติก ขวด ส่งขายให้พ่อค้าที่มารับซื้อ สร้างรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 400 บาท ก่อนขยายผลปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบบ้านเนื้อที่ไม่ถึงครึ่งไร่ เก็บขายในชุมชน แต่ละปีสร้างได้รายไม่ต่ำกว่า 5 พัน สามารถส่งเสียบุตร 5 คน เรียนจบชั้นปริญญาได้ทุกคน ทั้งหมดเกิดจากนำศาสตร์พระราชา หรือเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของคนไทย

(โดยพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 และถูกนำมาใช้อย่างจริงจังเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ.2540 อย่างจริง)