“รักพ่อ ต้องทำความดี”

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และรองประธาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขออำนวยพรแก่คณะทำงานของนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน เครือมติชน พันธมิตรผู้สนับสนุนกิจกรรมของ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” และท่านผู้อ่านทุกๆ ท่าน

ขออำนาจแห่งพระบารมีใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งยังคงสถิตย์ในทุกดวงใจของพวกเราพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ และสมปรารถนาในทุกๆ ประการเทอญ

ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานโครงการตามพระราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงการ ที่ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติใด สาขาอาชีพใด สามารถน้อมนำมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงและมีความสุขอย่างยั่งยืน

ในส่วนของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ นั้น เรามีภารกิจเพื่อพี่น้องประชาชนจำนวนมากมาย อาทิ หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร หนึ่งใจ…ให้กีฬา หนึ่งใจ…ให้ประชาชน หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ เป็นต้น

ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทุกๆ ภูมิภาค ในหลวงรัชกาลที่ 9 คือพ่อของพวกเราทุกคน พ่อผู้ให้ความอบอุ่น ให้ความรักและความเมตตา แก่พวกเรามานานกว่า 70 ปี

 

สิ่งที่พวกเราทุกคนจะดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริฯ ได้ดีที่สุดคือ การทำความดี ตามหน้าที่และชีวิตประจำวันของตนเองให้ดีที่สุดอย่างเต็มกำลังความสามารถ ผมจึงอยากฝากข้อคิดไว้ว่า “รักพ่อ ต้องทำความดี” ในวันนี้ วันที่พวกเราขาดพ่อ นอกจากจะต้องทำความดีตามที่พ่อสอนแล้ว เรายังต้องรักและสามัคคีกัน

ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้ร่มพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วยทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

พระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระเมตตา พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชน ทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แก่พสกนิกรชาวไทยทุกภาคส่วน ซึ่งมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ได้น้อมนำแนวทางการทำงานพระราชทานนี้ เป็นปณิธานในการปฏิบัติงานเพื่อพี่น้องประชาชนสืบไป

ติดต่อประสานงาน รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) รักษาการ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ สำนักงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล [email protected]