เสียงจากแผ่นดิน ตอน 11 วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ข้าวสังข์หยดพัทลุง

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน ตอน “ข้าวสังข์หยดพัทลุง ของดีจากภาคใต้” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ต้นแบบเกษตรกรไทยสู่ความยั่งยืน จากกลุ่มออมทรัพย์เล็กๆที่ตั้งขึ้นเพื่อออมเงินในชุมชน วันนี้ได้พัฒนากลายเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตข้าวสังข์หยด หรือ ข้าวจีไอ (GI คือ ได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) รายแรกของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย กลายเป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเขากลาง อำเภอปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้อย่างยั่งยืน