สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.20 “วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง” ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

จากประสบการณ์การรวมกลุ่มปลูกมะม่วงที่ประสบผลสำเร็จ ยกระดับขยายผลรวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองหนองวัวซอ ที่มีการแบ่งปันองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายให้ดูแลกันเองภายในชุมชนตลอดกระบวนการได้อย่างยั่งยืน

#เสียงจากแผ่นดิน #กล้วยหอมทอง #อุดรธานี #วิสาหกิจชุมชน