สรุปแล้ว! ’39 อาชีพสงวน’ ให้ต่างด้าวทำ 10 อาชีพ อีก 27 อาชีพของลูกจ้างไทย มี 2 อาชีพไม่ชัดเจน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่กระทรวงแรงงาน นายสมบัติ นิเวศน์รัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แถลงข่าวภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เรื่อง “การจัดทำกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ” ว่าสำหรับเรื่อง 39 อาชีพที่ควรสงวนไว้ให้คนไทยทำต่อไปนั้น

ได้ข้อสรุปเบื้องต้น โดยให้ปลดล็อก 10 อาชีพให้แรงงานต่างด้าวทำได้ คือ 1.งานกรรมกร 2.งานกสิกรรม เลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญเฉพาะสาขา งานควบคุมฟาร์ม หรืองานกรรมกรในเรือประมงทางทะเล 3.งานก่ออิฐ ช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น 4.งานขายของหน้าร้าน 5.งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย 6.งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม 7.งานทำรองเท้า 8.งานทำหมวก 9.งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย และ 10.งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา ทั้งนี้ มีข้อแม้ว่าจะต้องเข้ามาทำงานเหล่านี้ในลักษณะของการเป็นลูกจ้างเท่านั้น ห้ามเป็นเจ้าของกิจการเองเด็ดขาด

นายสมบัติกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ มี 2 อาชีพที่ยังไม่ชัดเจนว่าให้ต่างด้าวหรือสงวนให้คนไทยทำ คือ 1.งานทำมีด และ 2.งานเสมียนหรือเลขานุการ นอกนั้นอีก 27 อาชีพสงวนให้คนไทยทำทั้งหมด คือ 1.งานแกะสลักไม้ 2.งานขับขี่ยานยนต์หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช่เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ 3.งานขายทอดตลาด 4.งานควบคุมตรวจสอบหรือให้บริการทางบัญชี 5.งานตัดผมงานดัดผมหรืองานเสริมสวย แต่ยกเว้นให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้ามาเป็นลูกจ้างในร้านได้ 6.งานทอผ้าด้วยมือ 7.งานทอเสื่อหรืองานทำเครื่องไม้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่ 8.งานทำกระดาษสาด้วยมือ 9.งานทำเครื่องเขิน 10.งานทำเครื่องดนตรีไทย 11.งานทำเครื่องถม 12.งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก 13.งานทำเครื่องลงหิน 14.งานทำตุ๊กตาไทย 15.งานทำบาตร 16.งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ 17.งานทำพระพุทธรูป 18.งานทำร่มกระดาษหรือผ้า 19.งานนายหน้าหรืองานตัวแทน ยกเว้นงานหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

20.งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณจัดระบบวิจัยวางโครงการทดสอบควบคุมการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ไม่รวมงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ 21.งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบประมาณราคาอำนวยการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ 22.งานมวนบุหรี่ด้วยมือ 23.งานมัคคุเทศก์หรืองานจัดนำเที่ยว 24.งานแรกขายสินค้า 25.งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ 26.งานสาวหรือบิดเกลียวไหมด้วยมือ และ 27.งานให้บริการทางกฎหมาย หรืออรรถคดี ยกเว้นงานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ และงานว่าต่างแก้ต่างในชั้นอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่กฎหมายซึ่งบังคับใช้แก่ข้อพิพาทที่พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั้นมิใช่กฎหมายไทยหรือเป็นกรณีที่ไม่ต้องขอบังคับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นในราชอาณาจักรไทย

“ยังมีการเสนอให้กำหนดอาชีพสงวนเพิ่มเติมสำหรับคนไทย 3 อาชีพ คือ 1.อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย 2.อาชีพนวดแผนไทย โดยผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุว่า เป็นเรื่องเอกลักษณ์ไทย วิถีชีวิตหากให้คนต่างด้าวมาทำจะทำให้อัตลักษณ์ และจริตของไทยที่อนุรักษ์ไว้เสียไป ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำต่อไป คือการประกาศขอบเขตว่าควรอยู่ตรงไหน และ 3.อาชีพเจ้าของกิจการ” นายสมบัติกล่าว

และจะสรุปผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อพิจารณาก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พร้อมกับการแก้ไข พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯด้วย ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน