‘กฤษฎา’ ชงขอ 1.8 หมื่นล้าน จ่ายเจ้าของสวนยาง 1,100 บาท/ไร่ คนกรีด 700 บาท/ไร่

ขอ 1.8 หมื่นล้าน อุ้มยาง – นายกฤษฎา บุญราช รมว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 20 พ.ย.นี้ กยท. จะเสนอมาตรการช่วยเหลือช่วยสวนยางเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยางภายใต้วงเงิน 18,604.95 ล้านบาท ตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้หามาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางให้ได้ภายใน 7 วัน หลังราคายางตกต่ำ โดยช่วยเหลือเป็นเงิน 1,800 บาทต่อไร่ ไม่เกินรายละ 15 ไร่ ในจำนวนนี้ให้แบ่งจ่ายกับเจ้าของสวน 1,100 บาท หรือ 60% ของเงินชดเชยเพื่อช่วยยางพาราตกต่ำ คนกรีด 700 บาท หรือสัดส่วน 40% ของเงินจ่ายยางพาราตกต่ำ

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า เป้าหมายของมาตรการ เพื่อจ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่มีเจ้าของสวนยางเปิดกรีด จำนวน 999,065 ราย คนกรีดยาง จำนวน 304,266 ราย คิดเป็นพื้นที่เปิดกรีดรวมประมาณ 10 ล้านไร่ สำหรับการใช้จ่ายในเงิน 18,604 .95 ล้านบาท ดังกล่าว แยกเป็นงบประมาณที่จ่ายให้ชาวสวนยางและคนกรีด 18,071.41 ล้านบาท งบชดเชยต้นทุนเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 393.053 ล้านบาท และจ่ายค่าธรรมเนียมโอน 13.98 ล้านบาท และงบบริหารโครงการ 126.5 ล้านบาท โดยงบบริหารจัดการนี้จะใช้จากกองทุนพัฒนายางพารา ตามนัยมาตร 49 (3) แห่ง พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย 2548

ค่าใช้จ่ายดำเนินทั้งหมดนี้ ให้ ธ.ก.ส. สำรองจ่ายไปก่อน และให้ ธ.ก.ส. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนเพื่อเป็นการชดเชยตามผลการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง รวมค่าใช้จ่ายการดำเนินงานค่าธรรมเนียมโอนเงินและชดเชยต้นทุนเงินหรือตามความเห็นของกระทรวงการคลังต่อไป