DJSI ประกาศรายชื่อ ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟได้รับเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ประเภท Emerging Markets ประจำปี 2560 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยซีพีเอฟเป็น 1 ใน 14 บริษัท จาก 111 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทั่วโลก (FOA Food Products) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “ครัวโลกยั่งยืน”

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกอยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นดัชนีประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นความภาคภูมิใจ ที่บริษัทไทยได้ประกาศศักยภาพบนเวทีความยั่งยืนระดับโลกอย่างต่อเนื่อง และยังช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับผลการประเมินประจำปี 2560 ซีพีเอฟมีคะแนนรวมและคะแนนในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นกว่าปี 2559 อีกทั้งมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในทุกมิติด้วย โดยหัวข้อที่มีพัฒนาการอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ การบริหารนวัตกรรม การบริหารห่วงโซ่อุปทาน ความเสี่ยงด้านน้ำ การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม

ในปีนี้ ซีพีเอฟ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้ง 5 เรื่องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟที่ไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นนวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การสร้างคุณค่าร่วมในห่วงโซ่อุปทานด้วยแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องน้ำซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตรและอาหาร และมากไปกว่านั้นคือการส่งเสริม “ความโปร่งใส หรือ Transparency” จากการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

การได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI เป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงความไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของซีพีเอฟ ภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่” บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดูแลพัฒนาบุคลากร ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของซีพีเอฟนี้ยังมุ่งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสอดรับกับข้อตกลงโลกแห่งสหประชาติ (UN Global Compact) ที่ซีพีเอฟได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกด้วย

“ซีพีเอฟยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับสร้างมูลค่าและคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย บนหลักปรัชญา “3 ประโยชน์” ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อประเทศ ประชาชน และบริษัท” นายวุฒิชัย กล่าว

DJSI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM โดยเชิญบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ทั่วโลกกว่า 3,400 แห่งใน 60 อุตสาหกรรม เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม