กาดแม่โจ้ 2477 วันศุกร์-เสาร์ นี้ มีแต่เรื่อง..กล้วยๆ

กาดแม่โจ้ 2477  ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ตลาดเพื่อคนรักสุขภาพ ตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน  สินค้ามีความหลากหลาย  มีคุณภาพและปลอดภัย ราคาที่เป็นธรรม  เปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์-เสาร์ ณ บริเวณสนามวังซ้าย ใจกลางมหาวิทยาลัย  มีการแบ่งโซนการจำหน่ายเป็น 3 ส่วน คือ 1.)โซนกาดหมั้ว จำหน่ายอาหารพื้นเมือง ผลผลิตเกษตรชุมชนเครือข่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งกิจกรรมการจำหน่ายอาหารเมนูต่างๆ ของนักศึกษาในโครงการปลูกผักแลก  ค่าเทอม  2.)โซนกาดเครือข่ายชุมชนซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ 3.)โดมออร์แกนิค สำหรับจำหน่ายผลผลิต พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ จากงานวิจัยของคณะ/สำนักต่างๆ รวมทั้งผลผลิตของนักศึกษาในโครงการปลูกผัก แลก ค่าเทอม โดยในแต่ละสัปดาห์จะจัดให้มีผลิตภัณฑ์เด่น เป็น ไฮไลท์ ประจำกาด  อาทิ ผลไม้ ผักพื้นบ้าน ปลาเขื่อนฯลฯ

สำหรับสัปดาห์วันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 นี้ จัดเป็นสัปดาห์ของเรื่อง “กล้วย กล้วย”  วิถีชุมชน ความมั่นคงด้านอาหาร  เพราะ “กล้วย” เป็นไม้ผลที่คนไทยรู้จักกันมานาน เนื่องจากกล้วยมีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า กล้วยมีวิวัฒนาการถึง ๕๐ ล้านปีมาแล้ว ดังนั้นจึงเป็นไม้ผลที่มนุษย์รู้จักบริโภคเป็นอาหารกันอย่างแพร่หลาย เชื่อกันว่า กล้วยเป็นไม้ผลชนิดแรก ที่มีการปลูกเลี้ยงไว้ตามบ้าน และได้แพร่พันธุ์จากเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังดินแดนอื่นๆ ในระยะเวลาต่อมา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  กีรติการกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สัปดาห์นี้ ชุมชนได้รวบรวมเอาสารพัดกล้วยมาจัดจำหน่ายในกาดแม่โจ้ 2477 ทั้งกล้วยสด และผลิตภัณฑ์จากกล้วย กล้วยที่สร้างรายได้ จากกล้วยเศรษฐกิจ  นอกจากนั้นจะได้พบกับการจัดนิทรรศการ กล้วยหายาก อาทิ กล้วยแส้ม้า  กล้วยงาช้าง กล้วยเทพนม ฯลฯ  ชุมชนจะจัดเวที เสวนา เรื่อง กล้วย กล้วย ที่ไม่กล้วย เพราะหากชุมชนไม่ช่วย อนุรักษ์ หรือแม่โจ้ ไม่ช่วยชุมชน สร้างตลาด กล้วยหลายๆ สายพันธุ์ ลูกหลานเราจะไม่รู้จักและหายไปจากชุมชน  ตลาด หรือ “กาดแม่โจ้ 2477”  จึงเป็น กลไกสำคัญ เพราะหาก กล้วยเหล่านี้ ขายได้ สร้างรายได้ เกษตรกร ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ เป็นการช่วยให้เกิดการดำรงไว้ของพืชพรรณที่เป็นมรดกชาติ ต่อไป”

ขอเชิญทุกท่าน  มาชม มาช้อป มาชิม  มาพบกับ เรื่อง กล้วย กล้วย  ในวันศุกร์-เสาร์ ที่ 12-13 พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.  ณ กาดแม่โจ้ 2477  บริเวณสนามวังซ้าย ใจกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่