เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 2/2565

2565 นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 2/2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

โดย เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหลักในการทำงานให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรไว้ยึดถือปฏิบัติ 6 ข้อประกอบด้วย 1. หลักการบริหารจัดการ 2. หลักเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมาย 3. หลักวิชาการทั้งวิชาการเกษตรและวิชาการส่งเสริมการเกษตร 4. หลักการปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ 5. หลักแห่งความดีมีคุณธรรม 6. หลักแห่งความสุขจากการปฏิบัติตนทั้งทางกาย วาจา และใจ

การจัดเวทีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วางแผนกลยุทธ์ในการทำงาน พูดคุยแลกเปลี่ยน ปัญหา อุปสรรค ในงานส่งเสริมการเกษตร และร่วมคิดแนวทางปรับปรุง พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ต่อไป ในกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายในเรื่อง การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวและโรคข้าว

โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในส่วนของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้มีการนำเสนอขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปัญหาอุปสรรคในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พร้อมแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งนำเสนอการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรและโมเดลเศรษฐกิจ BCG สำหรับพัฒนาพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มอารักขาพืชนำเสนอ เรื่อง การสำรวจและเตือนภัยการระบาดศัตรูพืชในพื้นที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำเสนอเรื่อง การสำรวจพื้นที่ปลูกและการคาดการณ์ผลผลิตของทุเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นำเสนอ เรื่อง หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร