เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี และทีมงานเกษตรปราจีนบุรี ร่วมงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น

นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี และทีมงานเกษตรปราจีนบุรี ร่วมงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร

ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ โดย นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นประธานเปิดงาน และ นายพิษณุ โกมล เกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนทุกตำบล และเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ ตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

พร้อมทั้งร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้กับเกษตรกร ส่งเสริมให้ไม่เผาในพื้นที่การเกษตร และร่วมกันหว่านเมล็ดปอเทืองเพิ่มธาตุอาหารในดิน ทั้งนี้กิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ตอบสนองนโยบายของทางภาครัฐ และนโยบายเน้นหนัก ปี 2565 ของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี