กรมป่าไม้ – CPF พาน้องๆ เรียนรู้ฟื้นฟูป่า ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ โครงการ “รักษ์นิเวศ เขาพระยาเดินธง”

ความร่วมมือ 3 ประสาน โดยกรมป่าไม้ ชุมชนในพื้นที่รอบเขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำ ในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ที่ดำเนิน    การมาตั้่งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เข้าสู่ระยะที่สองของโครงการ (ปี 2564-2568) ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม พลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรม 6,971 ไร่ สู่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ คืนความชุ่มชื้นกลับสู่ธรรมชาติ และเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และที่นี่… ยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้การปลูกป่าและฟื้นฟูป่าอีกด้วย

นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธง กรมป่าไม้ เล่าว่า โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นต้นแบบของการอนุรักษ์และการฟื้นฟูป่า โดยที่ผ่านมา มีหน่วยงานราชการ สถานศึกษา บริษัทเอกชน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง และตั้งแต่ปลายปี 2564 โครงการฯ มีโอกาสต้อนรับน้องๆ ค่าย SMART-i CAMP ที่เข้ามาทำกิจกรรมและเรียนรู้การอนุรักษ์ป่า ทำฝายชะลอน้ำ การปลูกต้นไม้ ทำกิจกรรมรอบกองไฟ ฯลฯ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมมาแล้วถึง 4 ครั้ง สะท้อนให้เห็นว่าผืนป่าที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจเรื่องการปลูกป่า

กิจกรรมครั้งล่าสุด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา น้องๆ ค่าย SMART-i CAMP ได้เรียนรู้รูปแบบการปลูกป่า ในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย 4 รูปแบบการฟื้นฟูป่า การเพาะกล้า  การศึกษาธรรมชาติ โดยเด็กๆให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการปลูกป่า การทำ Seed Ball และสัตว์ที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆ  รักและเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ต่อยอดจากการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่า ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนที่สนใจ และหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้ามาเรียนรู้กระบวนการ ฟื้นฟูป่าและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า

ด้าน นายอนุชิต ศรีสุระ คณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยา เดินธง ของซีพีเอฟ หรือ พี่ชิตของน้องๆ เล่าว่า กิจกรรมค่าย SMART-i CAMP ครั้งที่ 4 เป็น การนำเด็กๆ อายุระหว่าง 6-14 ปี จำนวน 14 คน ลงพื้นที่จริงที่โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ซี่งเราจัดกิจกรรมการทำ Seed Ball กิจกรรมยิง Seed Ball ปลูกต้นจำปาป่า และเดินเทรลศึกษาระบบนิเวศป่าในเวลากลางวัน น้องๆ ได้เก็บประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น พบไข่นกกระแตแต้แว้ดในพื้นที่ป่า และรอยเท้าของสัตว์ ซึ่งแสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่า เด็กๆ ได้แบ่งกลุ่มทำงานร่วมกันในการปลูกต้นจำปาป่า ซึ่งที่นี่มีการปลูกไว้เพื่อเป็นแปลงอนุรักษ์ น้องๆ ยังบอกด้วยว่าพวกเขาจะต้องกลับมาดูการเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้