ปุ๋ยตราหัววัว-คันไถ จับมือบริษัทใหญ่ด้านอาหารและเกษตร ระดมองค์ความรู้และเทคโนโลยีทำแปลงทดลองมันสำปะหลัง ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า 50%

ปุ๋ยตราหัววัว-คันไถ จับมือบริษัทใหญ่ด้านอาหารและเกษตร ระดมองค์ความรู้และเทคโนโลยีทำแปลงทดลองมันสำปะหลัง ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า 50%

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาคุณภาพและปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารและการจัดการระบบแปลงเพาะปลูก โดยทั้ง 3 ฝ่าย ทำโครงการในรูปแบบแปลงทดลองกึ่งสาธิตการผลิตมันสำปะหลัง ในพื้นที่ ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

พื้นที่ดังกล่าว แต่เดิมเป็นพื้นที่ที่มีข้อจำกัดมากเนื่องจากเป็นเขตดินเสื่อมโทรม ปริมาณธาตุอาหารในดินต่ำมาก โครงสร้างดินไม่อุ้มน้ำ และมีปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำไม่เพียงพอ ต้องอาศัยน้ำฝนในการทำการเกษตรเท่านั้น จึงส่งผลให้ที่ผ่านมา มันสำปะหลังมีเปอร์เซ็นต์แป้งน้อยและผลผลิตต่อไร่อยู่ในระดับต่ำเพียง 2-3 ตันต่อไร่เท่านั้น

ภายหลังจากศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ทีมงานได้เริ่มลงมือทำงานโดยการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีในดิน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ มาวางแผนการปรับสภาพดิน โดยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ และปรับลักษณะโครงสร้างเนื้อดิน โดยเลือกใช้ขี้เถ้าแกลบที่ผ่านกระบวนการหมัก (ซุปเปอร์แอช) และเลือกใช้ปูนโดโลไมท์เพื่อลดปัญหาความเป็นกรดในดิน

นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาแนวทางการใช้สูตรปุ๋ยให้เหมาะสมกับพื้นที่และลักษณะพันธุ์ของพืช โดยใช้สัดส่วนธาตุอาหาร ไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส : โพแทสเซียม N:P:K เท่ากับ 3:1:2 และ สัดส่วน 2:1:3 เพื่อสังเกตการตอบสนองต่อพันธุ์ และสภาพแวดล้อม รวมทั้งยังได้ใช้หลักสมดุลของธาตุอาหาร โดยเพิ่มปริมาณธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมให้สมดุลกับปริมาณโพแทสเซียมในดิน ใช้ธาตุสังกะสีฉีดพ่นทางใบ เพื่อให้พืชทนต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน และเพิ่มศักยภาพต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
ในส่วนของพันธุ์ มีการเลือกใช้มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 15 ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 6-8 เดือน และมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง การคัดเลือกพันธุ์ ใช้ท่อนพันธุ์ดีปลอดโรค โดยใช้ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพของ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ตรวจสอบท่อนพันธุ์ปลอดเชื้อโรคใบด่าง (CMV) เพื่อลดปัญหาการเกิดโรคและความเสียหายในแปลง ซึ่งเป็นปัญหาโรคระบาดหลักสำหรับมันสำปะหลังในปัจจุบัน

สำหรับการปลูก แช่ท่อนพันธุ์ก่อนการปลูกด้วยน้ำยาเร่งราก และสารป้องกันกำจัดแมลง เพื่อเพิ่มอัตราการรอดของท่อนพันธุ์ เพิ่มอัตราการเจริญเติบโต รวมถึงการใช้เทคนิคระยะปลูกที่เหมาะสม ตัดท่อนพันธุ์แบบแนวตรง และฝังปุ๋ยรองพื้นในดินหลังปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่การเจริญเติบโต การดูดใช้ธาตุอาหาร และเพิ่มพื้นที่การสร้างหัวมันสำปะหลัง เพื่อให้การวางแผนการเพาะปลูกและจัดการแปลงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีระบบดาวเทียมสารสนเทศ จากแอปพลิเคชั่น ใบไม้-รีคัลท์ ในการติดตามสภาพอากาศ การพยากรณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า 9 เดือน เพื่อใช้สำหรับการวางแผนการปลูก การจัดการแปลง และการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ยังใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่อยู่ในแอปพลิเคชั่น วิเคราะห์ค่า NDVI เพื่อติดตามข้อมูลสุขภาพพืชในแปลงทุก 5 วัน

 

จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแนวทางการจัดการของโครงการที่อายุ 8 เดือน และ 12 เดือน พบว่า ได้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 6,979 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนของเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 4,460 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากแนวทางเดิมของเกษตรกรได้ถึง 57% มีคุณภาพเปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มขึ้น 12% และได้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 78% โดยจะนำแนวทางดังกล่าว จัดทำโครงการขยายผลและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้คียงได้นำไปประยุกต์ใช้ในแปลงของตนต่อไป