กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ไอคอนคราฟต์ จัด กิจกรรมงานประกวดในโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล เพื่อรับรางวัล ต้นกล้านารีรัตน รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยพิธีเปิดงานและประกาศรางวัลผู้ชนะ จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม โดยได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ

โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีอัตลักษณ์เฉพาะ สร้างสรรค์และทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล และเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ Young OTOP โดยมุ่งส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาผ้าถิ่นไทย มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า

โดยการจัด กิจกรรมงานประกวดในโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล เพื่อรับรางวัล ต้นกล้านารีรัตน รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ใน 4 ด้านหลัก คือ อนุรักษ์ภูมิปัญญา ปลุกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่า แก่นสาระ และความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมตำมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ พร้อมสร้างจิตสำนึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่น พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ซึ่งนำไปสู่การคิดค้นพบสิ่ง แปลกใหม่ ด้วยการดัดแปลง ปรุงแต่ง ผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ รวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นทฤษฎีหลักการได้สำเร็จ ทำให้เกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ด้วยการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้ำไทยสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นให้เป็นที่นิยมในยุคสมัยเข้ากับทุกเพศทุกวัย ทุกโอกาสและสร้างรายได้กลับเข้าสู่ชุมชน นำไปสู่การ ผลงานอันทรงคุณค่าสู่สากล สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ “คุณค่า” ของผ้าไทยใส่เอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น แสดงถึงภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาของชาวโลกให้เห็นถึงความงดงาม ความประณีต และยังสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยได้

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้นกล้านารีรัตน รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน และรางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน และรางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน

สำหรับคุณสมบัติของผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการประกวดฯ ในครั้งนี้ จะเป็นเยาวชน OTOP (Young OTOP) หรือทายาทผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย อายุระหว่าง 15- 30 ปี โดยการประกวดใช้หลักเกณฑ์เฉพาะแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ (Specific Criteria) พิจารณาใน 6 ด้าน ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์มีความเป็นอัตลักษณ์หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 2. ใช้วัตถุดิบจากในท้องถิ่นที่ผลิต หรือเป็นฝีมือของคนในพื้นถิ่น 3. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ มีความประณีต พิถีพิถัน ในทุกขั้นตอนการผลิต 4. ความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย 5. มีช่องทางการตลาดออนไลน์อย่างน้อย 3 ช่องทาง และ 6. เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกครั้ง

การตัดสินดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าที่ได้รับการยอมรับในวงการผ้าไทย เป็นคณะกรรมการประกวด ได้แก่ 1.นายศิริชัย ทหรานนท์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ THEATRE และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลายผ้าและพัฒนาผ้าไทย  2. นายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ผู้ก่อตั้งแบรนด์ WISHARAWISH และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบแฟชั่น 3. นายตะวัน ก้อนแก้ว ผู้ช่วยบรรณาธิการแฟชั่น Vogue และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่น  4. นายสธน ตันตราภรณ์ ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และนักเขียนแฟชั่น และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่น  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่น  6. อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่น 7. อาจารย์ ทเนศ บุญประสาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่น  8. อาจารย์ ดร.วุฒิไกร ศิริผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเส้นใยและการย้อมสีธรรมชาติ และภายในงานยังมี “เฟม” ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล ศิลปิน ดารามาร่วมโปรโมทสินค้าอีกด้วย

ขอเชิญชมนิทรรศการและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาผ้าถิ่นไทย มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า   ได้ตั้งแต่วันที่  7 – 13 ธันวาคม 2565 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม  สอบถามเพิ่มเติม Facebook: ICONCRAFT