สยามคูโบต้า จัดสัมมนา “เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+ ” โรดโชว์ 3 จังหวัด ขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย สู่เกษตรกรรม 4.0

LO2 Banner web seminar

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดสัมมนา “เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+” ออกโรดโชว์ 3 จังหวัด พิษณุโลก ขอนแก่น และยโสธร ให้ความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำเกษตรยุคใหม่ พัฒนาเกษตรกรไทย สู่การเป็น Smart Farmer สิ้นเดือนสิงหาคมนี้

นายโอภาศ ธันวารชร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดสัมมนา “โลกเปลี่ยนไว ชาวนาไทยต้องปรับ” เปิดเป็นเวทีระดมความคิดเห็น หาแนวทางพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวนาไทยให้เข้มแข็ง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก และนำความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไปปรับปรุงการทำนาของเกษตรกรไทย  โดยมีเกษตรกรจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก

ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้มีการสานต่อโดยจัดงานสัมมนาในระดับภูมิภาค เพื่อขานรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันภาคการเกษตรไทยเข้าสู่เกษตร 4.0 ที่เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านเกษตรเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพในการทำเกษตรให้มากขึ้นกว่าเดิม

โดยบริษัทมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้เปิดมุมมองใหม่ในการทำเกษตรกรรม ผสมผสานองค์ความรู้ในการเพาะปลูกเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร รวมไปถึงการเล็งเห็นความสำคัญของการทำเกษตรแบบกลุ่ม ผ่านตัวแทนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านข้าวจากหลากหลายภาคส่วนที่จะร่วมแบ่งปันความรู้และมุมมองการทำเกษตรในหลากหลายประเด็น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Smart Farmer อันเป็นพลังสำคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยให้พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากลต่อไป

สำหรับในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+” ออกโรดโชว์ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ขอนแก่น และยโสธร โดยภายในงานจะมีการเปิดตัว “ปฏิทินข้าว” ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของสยามคูโบต้าที่คิดค้น วิจัย และพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยในการทำนาข้าวให้ประสบผลสำเร็จ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร

การเสวนาในหัวข้อ “เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+” โดยจะมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องของการแนะนำพันธุ์ข้าวที่มูลค่าสูง การรวมกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ การนำข้าวมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก

สำหรับงานสัมมนา “เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+” จะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก และในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

และในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ รร.เดอะ กรีนปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ https://www.facebook.com/SiamKubotaClub