กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม เปิด 10 ค่ายทหาร รับสมัคร 200 ทหารกองประจำการ ปั้นเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม รับสมัครทหารกองประจำการ 200 นาย ในพื้นที่ค่ายทหาร 10 แห่ง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็น Young Smart Farmer (YSF) สืบทอดอนาคตอาชีพ การเกษตรไทย

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม กองทัพบก, กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รับสมัครทหารกองประจำการ รวม 200 นาย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (YSF) เป้าหมายเพื่อพัฒนาทหารกองประจำการให้มีความพร้อมด้านอาชีพก่อนปลดประจำการ โดยจะจัดรับในค่ายทหารจำนวน  10 แห่ง ประกอบด้วย  1. มณฑลทหารบกที่ 13   ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  2.มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์  ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  3. มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี  ถ.สุขุมวิท ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  4. มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 5. มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ม. 13 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  6.มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ถ.สถิตนิมานการ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 7. แผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย  กรมพลาธิการทหารบก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 8. มณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต ต.ด่านมะขามเตี้ย  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 9. มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  และ10. มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์  ถ.เทศบาลดำหริห์  ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

สำหรับทหารกองประจำการที่สมัครเข้ามาจะได้รับการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน “การทำการเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ระยะเวลา 5 วัน ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตรกร  ประกอบด้วยหัวข้อ การปรับแนวคิด (Mind set)  การวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาตนเอง  ระบบการทำการเกษตรแบบผสมผสาน  การจัดการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  กระบวนการเพาะปลูกพืช การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  การตลาดสินค้าเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0  ICT กับการเกษตรเชิงพาณิชย์ การจัดทำแผนพัฒนาตนเองและแผนพัฒนาอาชีพ รวมถึงการประเมินความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม  จากนั้นทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 และศูนย์ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลทหารกองประจำการที่เข้ารับการฝึกอบรม ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าไปกำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาต่อไป หลังจากนั้นจะดำเนินการรับสมัครทหารที่กำลังจะปลดประจำการเข้าร่วมโครงการฯ ในระยะสองซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะด้านตามความต้องการ พร้อมกับทำการประชุม เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ภายในเดือนกันยายน 2562 นี้

นายสำราญ กล่าวต่อว่า รัฐบาลมีนโยบายในการดูแลลูกหลานของเกษตรกร โดยการพัฒนาและสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตรยุคใหม่ ผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ การบริหารจัดการและขับเคลื่อนชุมชน โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรรุ่นใหม่ มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเกษตรทั้งระบบ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร การพึ่งพาตนเอง และแข่งขันทางการค้าในอนาคตได้ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงมีแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดอาชีพการเกษตร มุ่งเน้นการสร้างทายาทเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่น โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนายุวเกษตรกร ให้มีความรู้และทักษะทางด้านการเกษตร สนับสนุนและจูงใจให้ลูกหลานเกษตรกรเข้ามาทำการเกษตรมากขึ้น ค้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่จากแหล่งที่มาที่หลากหลาย และสนับสนุนจูงใจให้เข้าสู่อาชีพการเกษตร รวมทั้งพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer ต่อไป

“ทหารกองประจำการถือเป็นกำลังพลที่มีคุณภาพ ได้รับการฝึกฝนให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งได้รับการปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี นับเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเห็นสมควรที่จะส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมให้กับทหารกองประจำการซึ่งเป็นบุตรหลานเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ  สร้างรายได้หลังปลดประจำการ และเพื่อบ่มเพาะสร้างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ พัฒนาสู่การเป็น Young Smart Farmer (YSF) เพิ่มมากขึ้น เพื่อสืบทอดอาชีพการเกษตร และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการเกษตรของประเทศในอนาคตต่อไป”  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว