กอ.รมน. ร่วมกับ วช. และ มช. เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ พร้อมเร่งแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยนวัตกรรมงานวิจัย

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ พร้อมเร่งแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ด้วยนวัตกรรมงานวิจัย โดยติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ระบบเซ็นเซอร์ DustBoy ในหน่วยงานด้านความมั่นคงในระดับภาคและระดับจังหวัด เพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ

“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” โดย กอ.รมน. วช. และ มช. จัดพิธีมอบเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (DustBoy) พร้อมบรรยายการติดตั้งและใช้งานเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (DustBoy) ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี

ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี พลโทเรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารหน่วยงานด้านความมั่นคงในระดับภาคและระดับจังหวัดของ กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ได้มอบเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (DustBoy) ให้ พลโทเรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ เพื่อนำส่งต่อหน่วยงานด้านความมั่นคงในระดับภาคและระดับจังหวัดของ กอ.รมน. ในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ พร้อมเร่งแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก เมื่อค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน พร้อมบรรยายการติดตั้งและใช้งานเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (DustBoy) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ