สื่อมวลชนสัญจรดูงานสหกรณ์

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชม สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่นำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พัฒนาขึ้นมา เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์มีธุรกิจเพิ่มมากขึ้น สามารถปิดบัญชีได้ไวขึ้น คณะกรรมการนำข้อมูลที่ได้จากระบบบัญชีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นในกับสมาชิก