กรมการข้าว หารือสมาคมโรงสีข้าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมผลักดันแก้ปัญหาข้าวไทย

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย นายวิชัย ศรีนวกุล นายกสมาคมโรงสีข้าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการข้าว และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า การหารือระหว่างกรมการข้าวและสมาคมโรงสีข้าวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ เป็นการหารือเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาข้าวไทยในปัจจุบันที่ประสบปัญหาต่างๆ อาทิ ประสิทธิภาพการส่งออกข้าวที่ลดลง ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้งที่ส่งผลให้ผลผลิตลดน้อยลง ความหอม และปริมาณข้าวปนที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกันหารือถึงการตรวจสอบข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการตรวจทางพันธุกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจหาพันธุกรรมข้าว ตลอดจนการผลิตและสนับสนุนการใช้พันธุ์ข้าวคุณภาพดี และการส่งเสริมการปลูกข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ในอนาคตจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวของประเทศไทย อาทิ เกษตรกร ภาคราชการ โรงสีที่รับซื้อและส่งออกข้าวไปต่างประเทศ โดยกรมการข้าวในฐานะส่วนราชการที่ต้องรับผิดชอบคุณภาพชีวิตพี่น้องชาวนาโดยตรง จะดำเนินการประสานความร่วมมือและพัฒนาข้าวไทยต่อไป

ด้าน นายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า กรมการข้าวควรมุ่งไปในเรื่องของการวิจัยพันธุ์ข้าวต่างๆ ให้ตอบสนองตามความต้องการของตลาด และการตรวจรับรองพันธุ์ข้าว ตั้งแต่กระบวนการผลิตของเกษตรกรจนถึงกระบวนการจัดจำหน่าย