ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดเวทีแสดงผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 3

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบแนวคิด “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี โดยการประชุมครั้งนี้จะนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผ่านโปรแกรม Google Meet

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวว่า ในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 นี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการนำองค์ความรู้จากการวิจัย การสร้างนวัตกรรม ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และเป็นการเปิดเวทีให้นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งเป็นช่องทางในการคัดสรรผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ นำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการผู้จัดงาน ได้ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายของโรค โดยจะนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากสถานที่ที่มีคนหนาแน่น

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวว่า จัดประชุมวิชาการครั้งนี้ คณะกรรมการที่ได้หยิบยกเอาเรื่อง “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง” มาเป็นหัวข้อในการจัดประชุมที่สะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนในสังคมยุคปัจจุบัน เพราะสังคมยุคปัจจุบันกระบวนการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ของมนุษย์ในหลายๆ ด้าน เช่น สังคม ความเป็นอยู่ การปกครอง เศรษฐกิจจะปฏิเสธไม่ได้เลยที่ต้องมีเทคโนโลยีมาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ฉะนั้นงานวิจัยที่สามารถนำมาพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น ล้วนส่งผลต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศชาติพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย โดยใช้เวทีนี้เป็นโอกาสในการนำเสนองานวิจัยใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และเป็นเวทีในการร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ