ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างผู้ประกอบการใหม่ Start up Company

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) นำโดย อาจารย์กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการ Start up Company กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ “การสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ Start up Company” เพื่อส่งเสริม บ่มเพาะนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และผู้ประกอบการ ให้เกิดความคิดริเริ่ม และภาวะผู้นำในการประกอบธุรกิจเกิดความตระหนักและสร้างจิตสำนึกให้เกิดเป็นผู้ประกอบการใหม่ Start up Company

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จักรพันธ์ พัทธ์วรฤทัย อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ภาวะผู้นำกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน” และ คุณจุฑารุจ ปาละวงษ์ อาชีพขายของ Online, You Tuber ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ” ด้วยระบบอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet ซึ่งมีผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจกว่า 80 คน เข้าร่วมอบรม