มอ.ปัตตานี ส่งต่อข้อมูลผู้ไม่จบการศึกษาระดับ ม.ปลาย ให้ กศน.ปัตตานี

มอ.ปัตตานี : ส่งต่อข้อมูลผู้ไม่จบการศึกษาระดับ ม.ปลาย 41,830 คน จากผลการวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านการศึกษาให้ กศน.ปัตตานี เพื่อหาแนวทางจัดการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและในระดับที่สูงขึ้น

วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564 โครงการวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อลดความยากจนและการพัฒนาความเท่าเทียมในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี โดย รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะ #นำผลการวิจัยและหารือการส่งต่อข้อมูลผู้ไม่จบ ม.ปลาย 41,830 คนให้กับนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เพื่อหาแนวทางจัดการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี