วช. ร่วมประชุม Public Policy Forum

ประเด็น “อนาคตประเทศไทยใน 10 มิติ” ในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยในมิติเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ : ประเด็นเพื่อพิจารณาสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ครั้งที่ 4

​​วันนี้ (26 มกราคม 2565) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ร่วมประชุมร่วมประชุม Public Policy Forum ประเด็น “อนาคตประเทศไทยใน 10 มิติ” ในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยในมิติเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ : ประเด็นเพื่อพิจารณาสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ครั้งที่ 4

ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็น 1 ในมิติสำคัญภายใต้โครงการประเทศไทยในอนาคต หรือ Future Thailand ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยทั้ง 10 มิติ ที่ วช.ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายแก่สถาบันคลังสมองของชาติเพื่อขับเคลื่อนให้ผลงานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลเชิงนโยบายประกอบการพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

​​สำหรับมิติอนาคตประเทศไทยในมิติเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการเป็นการดำเนินการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนทิศทางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในการกำหนดนโยบายเพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะในภาคส่วนของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ

โดยการขับเคลื่อนต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อให้สามารถนำไปสู่การสร้างรูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่มีกำลังขับเคลื่อนและสามารถกำหนดอนาคตของเศรษฐกิจและการคลัง รวมถึงสามารถผลักดันให้ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้

นอกจากนี้ กลไกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ควรมุ่งเน้นก็คือการพัฒนาทักษะแรงงานที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินธุรกิจ เพราะการใช้เทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ประเทศไทยกลายเป็นสังคมสูงวัย

​​วช. มุ่งหวังว่าการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะของโครงการประเทศไทยในอนาคต มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อให้ได้ผลสำเร็จเป็นการฉายภาพอนาคตในมิติเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ จะสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างนวัตกรรมวิจัย นโยบายสาธารณะ และนโยบายทางสังคม รวมถึงขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์กับประเทศและประชาชน และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป