คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย จัดแข่งขันทักษะการติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้ามีบทบาทและความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า จึงได้เล็งเห็นว่าหากได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า ในรูปแบบกิจกรรม ทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า ภายใต้งานวิชาการ Srivijaya Fair 2022 ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2565 เพื่อสร้างความเชื่อมโยงการรับเข้าศึกษากับเครือข่ายเป้าหมาย

จึงจัดโครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่า ผ่านระบบออนไลน์ Zoom cloud meeting เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า ที่เน้นผลิตครูช่างนักปฏิบัติมืออาชีพ ด้านไฟฟ้า เป็นต้น ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและไทยแลนด์ 4.0 ด้านอุตสาหกรรมใหม่และอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ ได้เรียนรู้ และสัมผัสกับหลักสูตรที่เน้นการสอนในรูปแบบของการปฏิบัติ อีกทั้งนักศึกษาปัจจุบันที่มาเป็นพี่เลี้ยงยังสามารถเรียนรู้ เข้าใจและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการได้อีกด้วย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญการศึกษา และการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพต่อไป