สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำ ปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เป็นประธาน ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ภายใต้สังกัดสำนักบริหารกลาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ที่จะมุ่งมั่นพัฒนา และยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อให้องค์กรเป็นฐานบ่มเพาะคุณธรรม ความดี ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นคุณธรรม ดังนี้

– องค์กรโปร่งใส เราจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

-ส่งเสริมคุณธรรม เราจะมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย

-มีจิตสาธารณะ เราจะเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ เสียสละ และอาสาลงมือทำ เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวม โดยมิได้หวังผลตอบแทน เป็นคุณธรรมสำคัญ ที่จะรณรงค์ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน ส.ป.ก. รวมทั้งการร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรคุณธรรม ขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรมต่อไป

การประกาศเจตนารมณ์สำนักบริหารกลาง ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร