คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย สร้างทักษะความเป็นผู้นำให้นักศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยสโมสรนักศึกษา จัดโครงการ IED Smart leadership 2022 โดย ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูล การทำกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้นำนักศึกษา มีความเข้าใจกระบวนในการจัดกิจกรรม และภาพรวมทั้งหมดของกิจกรรมเพื่อให้ผู้นำนักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก่อน และเมื่อเจอปัญหาใหญ่ๆ ที่ตนเองแก้ไม่ได้นั้นต้องแนะนำให้ตัวผู้นำนักศึกษา ปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้นำนักศึกษาเกิดการพูดคุยกันในระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม และส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษาเกิดความยอมรับในการปรับปรุงตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง เชื่อมโยงสอดคล้องกับกิจกรรมเสริมความเป็นครู มีกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชาอื่นๆ ที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้จริงต่อไป