ส.ป.ก. จัดสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรประเภทไม้ผลในเขตปฏิรูปที่ดิน”

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรประเภทไม้ผลในเขตปฏิรูปที่ดิน”

โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติ อาทิ นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อบจ.จังหวัดบุรีรัมย์ และมีผู้ร่วมงาน จำนวน 200 ราย ประกอบด้วย เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 17 จังหวัด จำนวน 140 ราย เจ้าหน้าที่จาก ส.ป.ก. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 40 ราย ผู้สังเกตการณ์โครงการฯ และวิทยากร จำนวน 20 ราย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565

นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตร สวนผลไม้ต้นแบบให้แก่ Young Smart Farmer จำนวน 5 ราย และมีการเซ็นข้อตกลงทำสัญญาร่วมกัน (MOU) ระหว่างกลุ่มเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม้ผลบ้านปลื้มพัฒนาและชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด ณ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ผลิตผลไม้ผลในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมทั้งยกระดับให้เกษตรกร มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพดี ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค รวมถึงได้พัฒนาเชื่อมโยงการตลาด ลดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำในช่วงฤดูกาลผลิต ตามแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยพื้นที่ที่จัดงานเป็นพื้นที่ที่มีการผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดที่สำคัญทางเศรษฐกิจ อาทิ ทุเรียน มะม่วง ลำไย ขนุน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและได้พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ควบคู่กับการบริหารจัดการสินค้าตลอดห่วงโซ่ผ่านกลไกต่างๆ อันนำไปสู่การวางแผนควบคุมการผลิต สามารถรักษาเสถียรภาพของราคาผลผลิต ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน